است. با وجود این، اخیراً روش‌هایی ابداع شده‌اند که جداسازی‌های تقسیمی را به ترکیبات یونی نیز بسط داده‌اند. کروماتوگرافی تقسیمی را می‌توان به زیر گروه‌های فاز- پیوندی و مایع- مایع تقسیم کرد (۲۹).

جدول (۲-۱). کاربردهای کروماتوگرافی تقسیمی (۳۰)
زمینه
مخلوط‌های نوعی
دارویی
آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای مسکن، استروئیدها، ضد دردها

Leave a Reply