دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

View All
اکتبر 7, 2020 Off

جستجوی مقالات فارسی – تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۵

By مدیر سایت

(جدول۴-۲ ) خلاصه نتایج مفروضه یکسانی شیب رگرسیون بین متغیر گروه ها و پیش آزمون ۱۰۸جدول (۴ -۳ ) شاخصه‌های آماری برای محاسبه آزمون کالموگروف اسمیرنف (مفروضه نرمال بودن توزیع داده‌ها) ۱۱۰جدول (۴ -۴ ) شاخصه‌های آماری برای محاسبه آزمون...

اکتبر 7, 2020 Off

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۶

By مدیر سایت

فرض بر این است که : قصه پردازی خود کودک به او فرصتی می دهد که به جستجوی مسائل خود...

اکتبر 7, 2020 Off

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۷

By مدیر سایت

۱-۶-۲- متغیر وابسته : اختلال لجبازی – نافرمانی کودک (ODD) [۴۵]تعریف نظری اختلال لجبازی – نافرمانی : الگوی عودکننده ای از...