دسته‌بندی نشده

View All
مارس 1, 2021 0

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۳

By مدیر سایت

امروزه سازمانها در موقعیت رقابتی قرار دارند. شدت رقابت هر ساله افزایش مییابد و سازمانها برای بقای خود به بهبود عملکرد سازمانی نیاز دارند، سازمانهای کسب و کار با رقابت شدید بازار و سازمانهای خدمات عمومی با تنگناهای اقتصادی از...

مارس 1, 2021 0

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۴۸

By مدیر سایت

۲۱- حق بیمه پرداختی به سازمان رابه خودکارگرپرداخت کنیدوازطرفی کارگرنیزدرصورت بیکارشدن ازکاربدون دریافت بیمه بیکاری ازشمافکر میکنید این کارعادلانه باشد...

مارس 1, 2021 0

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۷

By مدیر سایت

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان«حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم می‌دانند؛ رفتاری که...

مارس 1, 2021 0

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۴۸

By مدیر سایت

۲۱- حق بیمه پرداختی به سازمان رابه خودکارگرپرداخت کنیدوازطرفی کارگرنیزدرصورت بیکارشدن ازکاربدون دریافت بیمه بیکاری ازشمافکر میکنید این کارعادلانه باشد…