مارس 1, 2021 0

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۴۸

By مدیر سایت

۲۱- حق بیمه پرداختی به سازمان رابه خودکارگرپرداخت کنیدوازطرفی کارگرنیزدرصورت بیکارشدن ازکاربدون دریافت بیمه بیکاری ازشمافکر میکنید این کارعادلانه باشد…