گذاشتن بین اجزای ایزومری مخلوط‌هاست. به طور کلی کروماتوگرافی جذب سطحی برای نمونه‌هایی که در حلال‌های غیر قطبی حل می‌شوند و در نتیجه، در حلال‌های آبی انحلال‌پذیری محدود دارند، مناسب‌ترین است (۳۱).
(۳) کروماتوگرافی یونی: به روش کارآمد و جدید جداسازی و تعیین یون‌ها مبتنی بر رزین‌های تبادل یونی اشاره دارد.
(۴) کروماتوگرافی ژلی یا

Leave a Reply