دانلود پایان نامه

شش ضلعی های آن به صورت زیگ زاگ در طول لوله پایین می روند، اما اگر m=n باشد به نانولوله مدل صندلی دسته دار گفته می شود، که شش ضلعی ها در لوله مستقیمأ به موازات طولشان درست شبیه دسته های یک صندلی دسته دار امتداد پیدا می کنند. لوله ها همچنین ممکن است بین این دو انتها دستوارگی داشته باشند، که می توانند با پیچیدن یک لوله تشکیل شوند

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد سوختى، گذارى، تجارى، نقلیه،