پایان نامه ارشد درباره
غزلیات حافظ، زردشتی گری، خرقه پوشی، خرقه سوزی

پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، زردشتی گری، خرقه پوشی، خرقه سوزی

دسامبر 24, 2018 0 By edame

د ……………………………………………………………………………………………………. 165
4 ـ 12 ـ 23 تشریف…………………………………………………………………………………………………………..165
4 ـ 12 ـ 24 ثلاثۀ غثاله …………………………………………………………………………………………………. 166
4ـ 12 ـ 25جامه کاغذین پوشیدن …………………………………………………………………………………. 167
4ـ 12 ـ 26 جرعه فشانی بر خاک ……………………………………………………………………………………167
4ـ 12 ـ 27 چار تکبیر ……………………………………………………………………………………………………168
4ـ 12 ـ 28 چتر گرفتن ………………………………………………………………………………………………… 168
4 ـ 12 ـ 29 چشم زخم …………………………………………………………………………………………………..168
4 ـ 12 ـ 30خاک پاشیدن در تظلم ………………………………………………………………………………..169
4 ـ 12 ـ 31 خاک در دهان انداختن ……………………………………………………………………………..169
4 ـ 12 ـ 32 خال بر جبین گذاشتن ………………………………………………………………………………170
4 ـ 12 ـ 33 خرمهره ………………………………………………………………………………………………………171
4 ـ 12 ـ 34خوان یغما ……………………………………………………………………………………………………171
4 ـ 12 ـ 35 خونبها ………………………………………………………………………………………………………172
4 ـ 12 ـ 36دیوانه و ماه نو …………………………………………………………………………………………….172
4 ـ 12 ـ 37رسم قبول …………………………………………………………………………………………………..173
4 ـ 12 ـ 38 رسوم شکار ………………………………………………………………………………………………..173
4 ـ 12 ـ 38 ـ 1 مضراب و کبوتر ……………………………………………………………………………………173
4 ـ 12 ـ 38 ـ 2 دوختن چشم باز شکاری …………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 رسوم صوفیان …………………………………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 ـ 1 آیین سماع ………………………………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 ـ 2 خرقه پوشی ……………………………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 ـ 3 خرقه انداختن ……………………………………………………………………………………..175
4 ـ 12 ـ 39 ـ 4 خرقه دریدن ……………………………………………………………………………………….175
4ـ 12 ـ 39 ـ 5 خرقه سوزی …………………………………………………………………………………………175
4ـ 12 ـ 39 ـ 5 خرقه از سر بر کشیدن ………………………………………………………………………..177
4 ـ 12 ـ 39 ـ 6 سجّاده بردوش افکندن ……………………………………………………………………..177
4 ـ 12 ـ 39 ـ 7 احرامگرفتن و لبّیکزدن ……………………………………………………………………178
4 ـ 12 ـ 39 ـ 8 چهله داشتن ……………………………………………………………………………………..178
4 ـ 12 ـ 40 سر تراشیدن قلندران …………………………………………………………………………….. 178
4 ـ 12 ـ 41 سعد و نحس ستارهگان……………………………………………………………………………178
4 ـ 12 ـ 42 شادی خوردن ………………………………………………………………………………………….179
4 ـ 12 ـ 43 شیشه بازی ………………………………………………………………………………………………179
4 ـ 12 ـ 44 طلسمات عجایب ……………………………………………………………………………………..180
4 ـ 12 ـ 45فال زدن یا فرجام خواستن ………………………………………………………………………180
4 ـ 12 ـ 46 کاسه گردان …………………………………………………………………………………………………182
4 ـ 12 ـ 47 کاسه گرفتن ………………………………………………………………………………………………..182
4 ـ 12 ـ 48گلاب گیری ………………………………………………………………………………………………….183
4 ـ 12 ـ 49 گیسو بریدن ……………………………………………………………………………………………….183
4 ـ 12 ـ 50 ماجرا ………………………………………………………………………………………………………… 183
4 ـ 12 ـ 51 مشاغل در غزلیات حافظ ……………………………………………………………………………184
4 ـ 12 ـ51 ـ 1 مشاطهگری ………………………………………………………………………………………..184
4 ـ 12 ـ 51 ـ 2 آینه داری …………………………………………………………………………………………….185
4 ـ 12 ـ 51 ـ 3 خوشه چینی ……………………………………………………………………………………….185
4 ـ 12 ـ 53 مهرگیاه ……………………………………………………………………………………………………. 187
4 ـ 12 ـ 52 مغیلان ……………………………………………………………………………………………………….186
4 ـ 112 ـ 54 نثار …………………………………………………………………………………………………………..187
4 ـ 12 ـ 55 نذرکردن ………………………………………………………………………………………………….. 187
4 ـ 12 ـ 56 نعل در آتش کردن ………………………………………………………………………………….. 188
4 ـ 12 ـ 57 ورق شعبده ……………………………………………………………………………………………… 188
4 ـ 12ـ 58 وظیفه دادن ………………………………………………………………………………………………. 188
4 ـ 12 ـ 59 هفت کشور ……………………………………………………………………………………………… 189
4 ـ 12 ـ 60 همرهان به سر تازیانه ……………………………………………………………………………. 189
4 ـ 12 ـ 61 همای ……………………………………………………………………………………………………….. 190
4 ـ 12 ـ62 هندوی مقبل ………………….
..
……………………………………………………………………… 190
4 ـ 12 ـ 63 دین …………………………………………………………………………………………………………….190
4 ـ 12ـ 64 اشاره به داستانهای مذهبی ………………………………………………………………………..194
4 ـ 12 ـ64 ـ 1 حضرت یوسف(ع ) …………………………………………………………………………….194
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 1 به چاه افتادن یوسف ………………………………………………………………..194
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 2 عشق زلیخا ………………………………………………………………………………..196
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 3 عزیزی مصر …………………………………………………………………………….197
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 4 وصال یعقوب و یوسف ……………………………………………………………….198
4 ـ 12 ـ 64 ـ 2 حضرت خضر(ع ) ……………………………………………………………………………..198
4 ـ 12 ـ 64 ـ 3 حضرت موسی(ع ) ………………………………………………………………………..198
4 ـ 12 ـ 64 ـ 4 حضرت سلیمان (ع ) ……………………………………………………………………..200
4 ـ 12 ـ 64 ـ 5 حضرت عیسی(ع ) ………………………………………………………………………202
4 ـ 12 ـ 65 اشاره به ادیان دیگر ……………………………………………………………………………..205
4 ـ 12ـ 65 ـ 1 مانویت ……………………………………………………………………………………………..205
4 ـ12 ـ 65 ـ 2 زردشتی گری ………………………………………………………………………………….206
4 ـ 12 ـ 65 ـ 3 آئین مهر ……………………………………………………………………………………. 207
4 ـ 12 ـ 66 مسائل نجومی در غزلیات حافظ …………………………………………………………209
4 ـ 12 ـ 66 ـ 1 طالع بینی …………………………………………………………………………………… 210
4 ـ 12 ـ 66 ـ 2 رد یا نفی اختر گوئی …………………………………………………………………….210
4 ـ 12 ـ 66 ـ 3 ارتفاع گرفتن خورشید ………………………………………………………………… 210
4 ـ 12 ـ 66 ـ 4 دیو وشهاب …………………………………………………………………………………. 211
4 ـ 12 ـ 66 ـ 5 اشاره به کوکب هدایت ………………………………………………………………..211
4 ـ 12 ـ 66 ـ 6 ماهیت و شکل فلک