ناهنجاری های بزرگ ، ۲۰ مورد (۷/۲۳درصد )کوچک بودند . پراکندگی جنسی ناهنجاری ۶۷ پسر (۸/۵۶درصد) و ۴۷ دختر (۸/۳۹درصد) و ۴ مورد ابهام جنسی (۴/۳درصد) بود ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها وجنس وجود نداشت . نوع ناهنجاری ها با نحوه زایمان ارتباط معنی داری نداشت .
از ۱۱۸ مورد ناهنجاری ،۸۱ مورد (۶/۶۸درصد ) آنومالی منفرد و ۳۷ مورد

Leave a Reply