وضعف بر تواناییها و داشتههای فرد متمرکز هستند(کامپتون۴۷،۲۰۰۱).
بهزیستی روانشناختی در مفهوم واقعی به عنوان بازتابی از طرز فکر و واکنش های هیجانی و احساسات مثبت به رویدادهای زندگی است(بارترام و بونیول۴۸،۲۰۰۷).
بهزیستی روانشناختی مستلزم درک چالش‌های وجودی زندگی است. رویکرد بهزیستی روانشناختی رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالش‌های

Leave a Reply