توسط ارواح پلید و شیطانی به وجود آمده و این ارواح باید از بدن بیمار خارج شوند تا درمان صورت بگیرد. او برای این کار ردای قرمزی می‌پوشید و صلیبی جواهر نشان به دست می‌گرفت و حین درمان تنها به زبان لاتین صحبت می‌کرد. بیمار با لمس پدر گاسنر دچار غش شده به زمین می‌افتاد و پدر گاسنر روح پلیدی که باعث بیماری شده بود از بدن شخص خارج

Leave a Reply