می‌کرد و بعد با لمس بیمار به وسیله صلیب جواهر نشان او را به حالت طبیعی باز می‌گرداند.
مسمر معتقد بود که صلیب پدر گاسنر خاصیت مغناطیسی دارد و برای حذف جنبه مذهبی از مراسم درمانگری خود از یک میله آهنی به جای صلیب استفاده کرد. او با توجه به تجربیات و مشاهداتش مکتب مسمریم را پایه گذاری کرد که معتقد بود سیاله ای کیهانی وجود دارد که

Leave a Reply