استفاده گسترده صنعت خودروسازى در ساخت موتورهاى هیبریدی (دوگانه سوز) است. شرکت هاى ماشین سازى میزان فروش خود را در گرو قیمت سوخت خودروها مى دانند و از این رو رویکرد آنها به سرمایه گذارى در این بخش، بیش از گذشته است.
در سال‌های گذشته این صنعت در آمریکا و ژاپن به شدت در حال افزایش است. شکل (۲-۴) میزان علاقه‌مندی و اهمیت پیل سوختی

Leave a Reply