در توسعه جهان ، یک مدل اقتصادی ابداع و طراحی کرد
تعریف خدمات
تعاریف بسیاری برای خدمات ارائه شده است ، اما همه آنها وجوه مشترکی چون ناملموس بودن خدمات و مصرف آنی آن را در بر میگیرند، در زیر چند تعریف از خدمات ارائه می شود :
خدمات عبارت اند از کردارها ، فرایندها ، و عملکردها ( ولری ای . زیتامل valarie A. Zeithaml و مری جو بیتنر

Leave a Reply