مشری ) و یک بخش پنهان ( back – office) ( مثلا عملیات تسویه حساب بین بانکی چک ها ) در عملیات خود بهره می گیرد، بنابریان نباید فرصت های مهم بهره گیری از تکنیک های تولید را در خصوص عملیات دایره پنهان شرکت های خدماتی نادیده بگیریم ( اعرابی ۱۳۸۷)
به دلیل تنوع خدمات ، تعریف آنها همواره کاری دشوار بوده است . آنچه این امر را پیچیده تر

Leave a Reply