دانلود پایان نامه

وMyspace ثبت نام کردند. در سال ۲۰۰۳ هنگامی که Friendster از کاربران حق عضویت۵ دریافت کرد، کاربران به فکر استفاده از سایت‌های مشابه با خدمات رایگان افتادند. تمایل کاربران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی رایگان با امکانات مورد نظر، باعث ایجاد رقابت شدیدی در شبکه‌های اجتماعی به هدف جلب رضایتمندی کاربران شد.[۲]
با توجه به مدت زمانی

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیررسمی، ویژگی های اجتماعی، بازار کار