دانلود پایان نامه

کالا با برخی خدمات تسهیل کننده ( مثل خدمات نصب و استقرار) همراه است و خرید خدمات نیز اغلب شامل کالاهایی ( مثل غذا در یک رستوران ) می شود. هر خرید مجموعه ای از کالاها و خدمات را به نسبت های مختلف شامل می شد .
خدمات از یک بخش آشکار ( front office) ( مثلا تعامل صندوق دار با نک با یک مشری ) و یک بخش پنهان ( back – office) ( مثلا

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد یارانه ها، آلودگی آب