کند.

۱-۲- عناصر سامانه اقلیمی
عناصر سامانه اقلیمی عبارتند از جو زمین (هواکره)، هیدروسفر (آب کره)، لیتوسفر (سنگ کره)، بیوسفر (زیست کره) و کریوسفر (یخ کره). سامانه اقلیم در گیر تبادل انرژی و رطوبتی است که بین پنج لایه یا کره نامبرده رخ می دهد (عزیزی، ۱۳۸۳). این عناصر مقیاس زمانی متفاوتی دارند، در حالیکه جو زمین به سرعت به

Leave a Reply