گرفته شد(۲۴).
در یک مطالعه ی توصیفی مقطعی از متولدین زنده و مرده در یک بیمارستان در گرگان در مدت ۲۰ ماه (۷۸-۷۷) ،بروز ناهنجاری های مادرزادی را در ۰۰۰/۱۰ تولد گزارش می کند.تمام متولدین از جمله زنده و مرده در این بیمارستان درمدت مطالعه به وسیله ی پزشکان برای ناهنجاری های مادرزادی معاینه شده وانواع ناهنجاری ها ثبت گردیده و سپس

Leave a Reply