مقاله درمورد
شهرستان رودبار

مقاله درمورد شهرستان رودبار

دسامبر 29, 2018 0 By edame

نمودار 3-17 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان

نمودار 3-18 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار

رطوبت هوا :
بخار آب موجود در هوا به علت پدیده تبخیر از سطوح آزاد آب و تبخیر و تعرق گیاهان بوجود می آید که توسط جریان وزش باد جابجا می گردد. میزان بخار آب و هوا از تغییرات دمای هوا تبعیت می کند و افزایش دما موجب افزایش بخار آب می گرددو روند افزایش آن تا حد اشباع هوا از بخار آب ادامه می یابد.
وجود بخار آب در هوا و حرکت هوای مرطوب به زنجیره پدیده های باران، برف، تگرگ و شبنم پیوند می‎خورد.
میزان رطوبت هوا عموماً توسط شاخص رطوبت نسبی گزارش می گردد. اندازه گیری این پارامتر در ایستگاههای تبخیر سنجی وزارت نیرو، سینوپتیک و کلیماتولوژی سازمان هواشناسی به کمک دماسنج های خشک و تر و بهره گیری از جدول مخصوص محاسبه می گردد.
سنجش نم نسبی سه نوبت در روز انجام می گیرد و نم نسبی روزانه میانگین حسابی سه اندازه گیری مذکور است . در شرایطی که مقدار بخار آب در هوای مشخص ثابت باشد، هر چه دمای هوا افزایش یابد رطوبت نسبی کاهش می یابد، بنابراین رطوبت نسبی قبل از طلوع خورشید که دمای حداقل نیز در آن محدوده زمانی اتفاق می افتد، حداکثر مقداری را دارا بوده و حداقل رطوبت نسبی به هنگام وقوع حداکثر دمای شبانه روز رخ می دهد.

وضعیت نم نسبی یا رطوبت نسبی منطقه طرح:
نسبت مقدار آب موجود در جو به حداکثر مقدار آبی که جو می تواند در همان شرایط دارا باشد، نم نسبی نامیده می شود و به صورت درصد نشان داده می شود. جدول شماره (13) میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاههای مورد مطالعه منطقه طرح را نشان می دهد. می توان گفت این ایستگاهها حتی الامکان تمام سطح منطقه را پوشش داده و نتیجه گیری از آن برای تمام منطقه تقریباً امکان پذیر می باشد. بنابراین با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره (3-6) مشخص می گردد که بطور کلی نم نسبی در بخش ساحلی و حاشیه دریای خزر از بخش غیر ساحلی آن بیشتر می باشد، دامنه تغییرات رطوبت نسبی در طول سال در بخش ساحلی دریای خزر کم می باشد، که بیشترین رطوبت نسبی ماهانه مربوط به ماههای سرد سال بخصوص اسفند و بهمن ماه مشاهده می گردد و کم ترین مقدار آن در فصل گرم سال بخصوص تیرماه می‎باشد. تغییرات رطوبت نسبی در این ناحیه از 66 درصد تا 94 درصد است و همچنین متوسط رطوبت نسبی سالانه آنها بالای 80 درصد میباشد . مرطوبترین ماههای سال در بخش غیر ساحلی و ارتفاعات منطقه مورد مطالعه که اگر رودبار را بعنوان ایستگاه معرف این آیتم در مناطق کوهستانی در نظر بگیریم بیشترین رطوبت نسبی در ماه مهر و کمترین این مقدار در ماههای فصل بهار و تابستان است . دامنه تغییرات رطوبت نسبی در این ناحیه از 28 درصد تا 90 درصد می باشد. به طور کلی مقدار رطوبت نسبی از ساحل به طرف خشکی کاهش می یابد و حداکثر رطوبت نسبی در مناطق ساحلی مشاهده می گردد که به علت بالا بودن دما در فصل گرم سال باعث ایجاد پدیده شرجی هوا در منطقه می گردد . پس می توان گفت منطقه مورد مطالعه بدلیل محصور بودن بین رشته کوههای البرز و تالش، بخار آب ناشی از تبخیر سطحی دریای خزر و تبخیر و تعرق حاصل از پوشش گیاهی انبوه منطقه را بصورت ابر در خود نگهداشته و این موجب بالا بودن رطوبت نسبی در منطقه می گردد و شهرستان رودبار نیز بدلیل دوری از دریا و باز بودن دره های آن در مسیر فضای جنوبی البرز و نیز پوشش گیاهی ضعیف که ناشی از تاثیر آب و هوای جنوبی البرز است دارای رطوبت نسبی کاملاً کمتری است.

جدول 3-6 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاههای مورد مطالعه برحسب درصد

ماه ایستگاه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
سالانه
رشت
86
87
87
87
87
87
84
81
78
77
79
82
83
منجیل
5/62
5/65
5/67
5/67
8/69
8/65
61
5/60
8/55
50
8/54
3/59

رشت
7/85
3/86
1/85
1/86
9/85
9/85
8/81
8/79
5/77
3/76
6/78
8/82

آستانه اشرفیه
6/86
2/86
2/84
3/84
7/84
6/85
83
7/81
3/79
7/78
9/80
6/84

سد سفید رود
6/63
1/63
1/62
1/61
5/60
5/62
9/60
5/59
3/55
8/52
2/56
6/61

گیلوان
7/76
7/76
7/75
3/75
7/73
2/73
73
7/72
6/71
3/70
6/72
5/74

پارودبار
9/60
61
4/65
66
4/65
3/61
57
6/59
4/57
57
4/58
2/60

فومن
2/80
2/83
2/83
8/82
1/84
1/84
2/82
2/80
7/78
7/75
3/78
1/79
8/80
لاهیجان
5/80
9/80
5/79
5/78
4/79
4/79
5/77
1/76
6/73
5/72
9/74
8/77
78
لاکان
5/86
6/88
6/86
3/86
3/89
8/89
1/85
8/84
6/83
3/81
7/82
84
1/83
رودبار
2/70
7/69
9/68
8/68
8/68
1/68
9/64
2/64
7/64
5/65
68
7/69
7/67
تاریک رود
83
81
3/75
3/73
1/76
5/77
3/77
9/77
6/76
3/75
3/76
6/80
5/77
قلعه رودخان
9/87
4/87
4/84
5/83
7/84
6/85
2/84
8/83
4/81
9/79
4/81
6/85
1/84

نمودار 3-19 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درصد

نمودار 3-20 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه منجیل بر حسب درصد

نمودار 3-21 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درصد

نمودار 3-22 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه آستانه اشرفیه بر حسب درصد

نمودار 3-23 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه سد سفید رود بر حسب درصد

نمودار 3-24 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه گیلوان بر حسب درصد

نمودار 3-25 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه پارودبار بر حسب درصد

نمودار 3-26 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فومن بر حسب درصد

نمودار 3-27 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه لاهیجان بر حسب درصد

نمودار 3-28 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه لاکان بر حسب درصد

نمودار 3-29 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رودبار بر حسب درصد

نمودار 3-30 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه تاریک رود بر حسب درصد

نمودار 3-31 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فخرآباد لشت نشاء بر حسب درصد

نمودار 3-32 میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه قلعه رودخان بر حسب درصد

ساعات آفتابی و ابرناکی :
با استفاده از آمار و اطلاعات ساعات آفتابی ایستگاه های رشت و منجیل، وضعیت ساعات آفتابی منطقه و همچنین با توجه به همین ایستگاهها، وضعیت ابرناکی آسمان منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که می دانیم این دو پارامتر در برآورد نیاز آبی گیاهان ضروری بوده و لذا از اطلاعات عمده زیست محیطی محسوب می گردد. این دو پارامتر از عوامل تعیین کننده میزان تبخیر و تعرق می باشند و در ساختار فرایند فتوسنتز دخالت مستقیم می یابند.
با توجه به جداول شماره (3-7) و (3-8) در بررسی ساعات آفتابی و میزان ابرناکی مشخص می شود که میزان ساعات آفتابی این ایستگاهها با میزان ابرناکی رابطه عکس دارد. بدین ترتیب که در ماههای اسفند تا تیر ماه بر مقدار ساعات آفتابی اضافه شده تا جایی که در تیرماه به حداکثر میزان خود می رسد و از تیرماه به بعد از مقدار ساعات آفتابی کم کم کاسته می شود و بر مقدار ابرناکی آسمان اضافه می شود به نحوی که در اسفند ماه این مقدار به حداقل خود می رسد. بررسی توزیع منطقه ای این پارامتر نشان می دهد که