سلامت روانی افراد و کیفیت زندگی آنها نگاهی می‌اندازد و می‌پرسد: “چه می‌توانست باشد؟” “سلیگمن و چیک سنت میهالی، ۲۰۰۰؛به نقل از مارشال ریو،۲۰۰۵).
این روانشناسی به دنبال آن است که به افراد کمک کند توانایی‌ها و شایستگی‌های خود را پرورش دهند. این روانشناسی از افراد نمی‌پرسد که چه عینکی بر چشم می‌زنند یا چه کسی را به عنوان الگوی نقش

Leave a Reply