دسته: روش های کاربردی افزایش فروش

فرایند تعارض تعارض طی چهار مرحله رخ می­دهد: مخالفت بالقوه: برای بروز تعارض فراهم آمدن و حضور فرصت­ها و شرایطی ضرورت دارد. این شرایط یا علل تعارض در سه دسته کلی ارتباطات، ساختار و... ادامه

Read more

– نظریه‏های رضایت شغلینظریه سلسله مراتب نیازها :این نظریه به وسیله آبراهام مزلو (1978) ارائه شد. بر اساس این نظریه یکی از دلایل عمده پیوستن افراد به سازمان آن است که بسیاری از... ادامه

Read more

هوش هیجانی، مقابله با استرس و سلامتی قطعاً، کنترل هیجانات ناراحت کننده، کلید بهزیستی و سلامت هیجانی است. مقابله موفقیت آمیز با موقعیت­های استرس زا در کانون سازه هوش هیجانی قرار... ادامه

Read more

پیش بینی کننده های ازدواج موفق 1-ویـژگی هـای فـردی شـامل صـفات شـخصیتی، سـلامت عـاطفی، ارزش ها، نـگرش ها و بـاورهاست. ویژگی های فردی که تحت تأثیر ساختار ژنتیکی وتاریخچه زندگی وتجارب... ادامه

Read more

شخصیت و بهزیستی روانشناختی می‌توان گفت تغییر در شاخص بهزیستی روانشناختی به وسیله ویژگی‌های شخصیت نوروز گرایی و برون گرایی تبیین می‌شود وبه طور اساسی شخصیت می‌تواند شاخص بهزیستی... ادامه

Read more

فرآیند هویت بروزنسکی (2007) مفهوم هویت را به عنوان یک نظریه راجع به خویشتن بسط می‌دهد تا فرآیندهای پویای ساختارهای درونی آن را نشان دهد او اظهار می‌دارد که افراد نظریه‌پردازانی هستند... ادامه

Read more

کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار    تصور عموم این است که هوش هیجانی می تواند در تمام ابعاد زندگی نقش کلیدی داشته باشد. نباید فکر کنیم که این جایگزین و جانشین توانایی ها، دانش ها و یا... ادامه

Read more

نظریه هویت اجتماعی توجه به هویت اجتماعی از آنجا نشأت گرفت که رویکرد فردگرایانه­ی حاکم بر روانشناسی اجتماعی جوامع آمریکایی، قادر به تبیین و توضیح تعدادی از پدیده­های بین­گروهی... ادامه

Read more

ازدواج: ازدواج یکی از قدیمی ترین پیوندهای انسانی است که ارضا کننده و رشد دهنده شخصیت آدمی بوده است. ازدواج از همان اوایل مورد توجه نویسندگان، فلاسفه و بخصوص اخلاقیون و پیروان ادیان... ادامه

Read more