منابع پایان نامه درمورد
بحران مالی، اقتصاد ایران، بازارهای مالی، آزمون فرضیه

منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، اقتصاد ایران، بازارهای مالی، آزمون فرضیه

دسامبر 24, 2018 0 By edame

…………………………………………………………………………35
2-7- مطالعات گذشته:………………………………………………………………………………………………………………..37
2-7-1 مطالعات داخلی:……………………………………………………………………………………………………………..37
2-7-2 مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………39
2-8- خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-1- ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………45
3-1-1- الگوی جاذبه تجاری……………………………………………………………………………………………………..45
3-2- الگوی تجربی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………49
3-3- معرفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………51
3- 4- روش تخمین الگو:…………………………………………………………………………………………………………..55
3-5-جامعه آماری:……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-5-1- محدوده ی مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..56
3-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:……………………………………………………………………….57
3-6-خلاصه و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو
مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-1-آزمون های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………….60
4-1-1-آزمون F لیمر:………………………………………………………………………………………………………………61
4-1-2- آزمون هاسمن:…………………………………………………………………………………………………………….61
4-1-3- آزمون ناهمسانی واریانس:…………………………………………………………………………………………….62
4-1-4-آزمون مانایی………………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-نتایج تخمین الگو……………………………………………………………………………………………………………….62
4-2-1 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:……………………………………………………………62
4-2-2 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری:……………………………………………..64
4-3-خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………..66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
5-1-خلاصه پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………..68
5-2-تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………………………..69
5-3-آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….70
5-3-1-آزمون فرضیه اول:………………………………………………………………………………………………………….70
5-3-2-آزمون فرضیه دوم:………………………………………………………………………………………………………….71
5-4- پیشنهادها و توصیههای سیاستی………………………………………………………………………………………….72
5-5-پیشنهاد برای پژوهشهای آتی:…………………………………………………………………………………………….72
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………….74
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………96

فهرست نمودارها:
نمودار (2-1): روند صادرات و واردات خدمات در ایران………………………………………………………………….9
نمودار (2-2): ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از گردشگری…………………………………..15
نمودار (2-3): سهم گردشگر بین المللی و داخلی از GDP……………………………………………………………16
نمودار(2-4): سهم گردشگری تفریحی و تجاری از GDP ایران………………………………………………………16
نمودار(2-5): سهم هر یک از شیوههای تاثیر گردشگری بر GDP…………………………………………………..16
نمودار(2-6): صادرات گردشگران و وورد گردشگران بین المللی……………………………………………………..17
نمودار شماره (2-7) : اثر بحران مالی 2008-2009 بر روی مقاصد بزرگ گردشگری………………………….30
نمودار (2-8): درصد تغییرتعداد ورود گردشگر بین المللی در مقایسه با سال قبل با توجه به گروه درآمدی ) از جولای 2007 تا مارچ 2010)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
نمودار (2-9): درصد تغییر در ورود گردشگر بین الملل به صورت منطقه ای(2007-2010)……………………………………….34
نمودار (2-10): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری……………………………………………..40

فهرست جداول:
جدول (2-1): روند شاخصهای اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی)……………………….29
جدول (3-1): خصوصیات اقتصادی، گردشگری کشورهای مورد بررسی در پژوهش…………………………
57

جدول (4-1):نتایج آزمون f لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (4-1)…………………………………………………63
جدول (4-2) نتایج برآورد الگو (4-2) اثر بحران مالی بر کل تجارت خدمات……………………………………63
جدول (4-3):نتایج آزمون f لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (4-3)…………………………………………………65
جدول (4-4) نتایج برآورد الگو (4-3)………………………………………………………………………………………….65

فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمه:
بحران مالی، جزئی از مهمترین عارضههای اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ میدهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحرانهای مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آنها، بحران سال 1997 و سال 2008 است که هر کدام به دلایل جداگانهای اتفاق افتادهاند. یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخصهای اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار میدهد.
ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانهای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخشهای مختلفی است از بین زیر بخشهای خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژهای دارد زیرا قسمت قابل توجهای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل میشود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.

1-1-شرح و بیان مسأله:
شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصادهای دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهههای اخیر منجر به شکلگیری مهمترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحرانهای بانکی، بحران بدهیهای خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداختها و بحران قیمتهای سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده میشوند. در پی بحران مالی، در سال 2008 رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول 4/1 درصد بود که حدود 9/1 درصد نسب به آخرین پیشبینی این نهاد کمتر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانالهای ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روشهای استفاده از فرصتهای احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوندهایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آنها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار میگیرند.
سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزلهی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آنکه مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب میشود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم