پایان نامه رایگان با موضوع
زبان فارسی، سبک عراقی

پایان نامه رایگان با موضوع زبان فارسی، سبک عراقی

دسامبر 24, 2018 0 By edame

بسم الله الرحمن الر
1-7 فرضیه های تحقیق 7
1-8 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8
1-9 اهداف تحقیق 8
1-10 تعاریف واژه های کلیدی 8
فصل دوم بنیاد نظری 10
2-1 تعریف طبیعت 11
2-2 معنی واژه سبک 11
2-3 ادوار سبک شعر فارسی 12
2-4 سبک خراسانی 12
2-5 مختصات سبک خراسانی 13
2-5-1 مختصات زبانی 13
2-5-2 مختصات فکری 13
2-5-3 مختصات ادبی 14
2-6 شعرای معروف سبک خراسانی 14
عنوان شماره صفحه
2-7 سبک عراقی 14
2-8 مختصات سبک عراقی 15
2-8-1 مختصات زبانی 15
2-8-2 مختصات فکری 15
2-8-3 مختصات ادبی 15
2-9 شعرای معروف سبک عراقی 16
فصل سوم شرح احوال و آثار شعرای برجسته سبک خراسانی و عراقی 17
3-1 شرح احوال و آثار فرخی سیستانی 18
3-1-1 زندگینامه 18
3-1-1-1 کودکی و تحصیلات 18
3-1-2 آثار 19
3-1-3 سبک 20
3-1-4 ممدوحان 20
3-2 شرح احوال و آثار منوچهری 22
3-2-1 زندگینامه 22
3-2-2 سبک 22
3-2-3 ممدوحان شاعر 23
3-3 شرح احوال و آثار مولوی 25
3-3-1 زندگینامه مولوی 25
3-3-1-1 کودکی و تحصیلات 25
3-3-2 آثار مولانا 26
3-3-3 سبک 26
3-3-4 طلوع شمس 27
3-3-5 غروب موقت شمس 27
3-3-6 غروب دائم شمس 28
3-3-7 شیدایی مولانا و کمال کامل 28
عنوان شماره صفحه

3-3-8 شاگردان مولانا 28
3-3-9 وفات مولانا 29
3-3-10 مؤمنه خاتون 29
3-4 شرح احوال و آثار حافظ 31
3-4-1 زندگینامه حافظ 31
3-4-2 کودکی و تحصیلات 31
3-4-3 آثار 34
3-4-4 سبک 35
فصل چهارم بازتاب طبیعت در دو سبک خراسانی و عراقی 38
4-1 بازتاب طبیعت در دو سبک خراسانی و عراقی 39
4-1-1 طبیعت (افلاک، گیاهان و عناصر اربعه) 39
4-1-2 جانوران 123
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد 180
5-1 نتیجه گیری 181
5-2 ارائه و پیشنهاد 182
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول شماره 1 182

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 1- نمودار فراوانی عناصر طبیعت در آثار شعرای برجسته خراسانی و عراقی152
نمودار 2 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه آسمان 153
عنوان شماره صفحه
نمودار 3 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه باران 154
نمودار 4 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه بلبل 155
نمودار 5 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه پلنگ 156
نمودار 6 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه چشمه 157
نمودار 7 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه خورشید 158
نمودار 8 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه گل 159
نمودار 9 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه نسترن 160
نمودار 10 – نمودار مقایسه شعرا در کاربرد واژه نسیم 161

فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 1- آب 39
شکل 2- آتش 40
شکل 3- آسمان 41
شکل 4- آفتاب 42
شکل 5- ابر 43
شکل 6- اختر 44
شکل 7- ارغوان 45
شکل 8- باد 46
شکل 9- باران 47
شکل 10- باغ 48
شکل 11- برف 49
شکل 12- برگ 50
شکل 13- بنفشه 51
عنوان شماره صفحه
شکل 14- بوستان 52
شکل 15- بهار 53
شکل 16- بید 54
شکل 17- پاییز 55
شکل 18- تابستان 56
شکل 19- جوی 57
شکل 20- جویبار 58
شکل 21- چشمه 59
شکل 22- چمن 60
شکل 23- چنار 61
شکل 24- چوب 62
شکل 25- خار 63
شکل 26- خاک 64
شکل 27- خسوف 65
شکل 28- خورشید 66
شکل 29- خیری 68
شکل 30- درخت 69
شکل 31- دریا 70
شکل 32- دشت 71
شکل 33- دنیا 72
شکل 34- راغ 73
شکل 35- روز 74
شکل 36- ریگ 75
شکل 37- زمستان 76
شکل 38- ژاله 77
عنوان شماره صفحه
شکل 39- ساحل 78
شکل 40- سبزه 79
شکل 41- سپهر 80
شکل 42- ستاره 81
شکل 43- سرو 82
شکل 44- سمن 83
شکل 45- سنبل 84
شکل 46- سنگ 85
شکل 47- سوسن 86
شکل 48- سیل 87
شکل 49- شاهسپرم 88
شکل 50 – شب 89
شکل 51- شقایق 90
شکل 52- شمشاد 91
شکل 53- شنبلید 92
شکل 54- شهاب 93
شکل 55- صبح 94
شکل 56- صحرا 95
شکل 57- صدف 96
شکل 58- صنوبر 97
شکل 59- ضیمران 98
شکل 60- طوفان 99
شکل 61- فلک 100
شکل 62- قطره 101
شکل 63- قوس قزح 102
عنوان شماره صفحه
شکل 64- کوکب 103
شکل 65- کوه 104
شکل 66- کوهسار 105
شکل 67- گرداب 106
شکل 68- گل 107
شکل 69- گندم 108
شکل 70- گیاه 109
شکل 71- لاله 110
شکل 72- ماه 111
شکل73- مرداب 113
شکل 74- مروارید 114
شکل 75- موج 115
شکل 76- مینا 116
شکل 77- نخل 117
شکل 78- نرگس 118
شکل 79- نسترن 119
شکل 80- نسیم 120
شکل 81- هامون 121
شکل 82- یاسمن 122
شکل 83- آهو 123
شکل 84- اژدها 124
شکل 85- اسب 125
شکل 86- استر 126
شکل 87- بلبل 127
شکل 88- بوقلمون 128
عنوان شماره صفحه
شکل 89- پرنده 129
شکل 90- پروانه 130
شکل 91- پشه 131
شکل 92- پلنگ 132
شکل 93- پیل 133
شکل 94- تذرو 134
شکل 95- تیهو 135
شکل 96- جانور 136
شکل 97- جغد 137
شکل 98- خر 138
شکل 99- خرچنگ 139
شکل 100- خرس 139
شکل 101- خروس 140
شکل 102- خوک 141
شکل 103- دراج 142
شکل 104- ذباب 143
شکل 105- زاغ 143
شکل 106- زغن 145
شکل 107- زنبور 146
شکل 108- سگ 147
شکل 109- سوسمار 148
شکل 110- سیمرغ 149
شکل 111- شاهین 150
شکل 112- شتر 151
شکل 113- شترمرغ 152
عنوان شماره صفحه
شکل 114- شیر 153
شکل 115- ضیغم 154
شکل 116- طاووس 155
شکل 117- طوطی 156
شکل 118- عقاب 157
شکل 119- عقرب 158
شکل 120- عندلیب 159
شکل 121- عنکبوت 160
شکل 122- غراب 161
شکل 123- فاخته 162
شکل 124- کبک 163
شکل 125- کبوتر 164
شکل 126- کرکس 165
شکل 127- کرکی 166
شکل 128- کرگ 166
شکل 129- کرگدن 167
شکل 130- کلاغ 168
شکل 131- گربه 169
شکل 132- گرگ 169
شکل 133- گور 170
شکل 134- گورخر 171
شکل 135- گوسفند 172
شکل 136- مار 173
شکل 137- مگس 174
شکل 138- میش 175
عنوان
شماره صفحه
شکل 139- نهنگ 175
شکل 140- هدهد 176
شکل 141- یوز 177
منابع و مآخذ 197
چکیده انگلیسی 199

چکیده
طبیعت ازنظر لغوی یعنی سرشتی که مخلوقات خدا اعم از انسان و حیوان و گیاه بر آن آفریده‌شده‌اند و در اصطلاح به گل و گیاه، درختان، حیوانات، دریا، زمین، آسمان، کواکب، کوه و دشت و … و همه زیبایی‌هایی که خداوند خلق کرده است اطلاق می‌گردد. شعرای زبان فارسی در اشعارشان از طبیعت بسیار الهام گرفته و با مضامینی زیبا و شاعرانه و سبکی خاص برای انتقال پیام خود به مخاطب از آن بهره جسته‌اند. سبک نیز در اصطلاح ادبیات روش خاص ادراک و بیان افکار به‌وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ است، به زبانی ساده یعنی شیوه و روش کار و تقریباً معادل است با «Style» در اروپا.
در این پایان‌نامه آثار و اشعار دو شاعر برجسته زبان فارسی در سبک خراسانی (فرخی و منوچهری) و دو شاعر برجسته در سبک عراقی (مولوی و حافظ) مورد بررسی قرار گرفته و با بهره‌گیری از مآخذ معتبر و مروری بر تحقیقات ارزنده محققین ادب پارسی و برای دستیابی به اطلاعات آماری واژه‌های مختلف طبیعت و بیان تفاوت در این دو سبک، سعی گردیده مجموعه‌ای قابل‌استفاده برای علاقه‌مندان ادب فارسی جمع‌آوری گردد.
هدف از این تحقیق، بررسی بازتاب طبیعت و مقایسه در اشعار شاعران برجسته این دوسبک است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عنصر طبیعت در دو سبک خراسانی و عراقی پایه اصلی شعر بوده است، هرچند شعرای سبک خراسانی طبیعت را در معنای واقعی خود به کار برده و شعرای سبک عراقی در معنای مجازی و عرفانی.

کلیدواژه: طبیعت، عناصر، سبک، گل، خراسانی، عراقی.

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق
1-11 مقدمه
طبیعت از ابتدا تا امروز همواره یکی از خاستگاه‌ها و سرچشمه‌های هنر بوده است، چنان‌که نقاشان و موسیقیدانان مشهور جهان نیز به‌نوعی از طبیعت الهام گرفته و بسیاری از آثارشان خواستگاهی طبیعی دارد. شاعران نیز از این قضیه مستثنا نیستند به‌ویژه منوچهری که شاعر طبیعت نام‌گرفته است.
اگرچه برخی از شاعران مستقیماً با طبیعت صرف روبه‌رو نیستند ولی آن‌ها نیز به نحوی با طبیعت درآمیخته‌اند و در اشعارشان تصویرهای گوناگون طبیعت، بیان اندیشه‌های آنان است؛ و البته شاعرانی نیز بوده و هستند که طبیعت در حاشیه شعر آنان بوده و توصیف فضا و محیط پیرامون برای پروراندن موضوع اصلی به‌کاررفته است مثل فردوسی که شاعری حماسه‌سراست و در کنار موضوع اصلی خود فضای پیرامون را به‌خوبی توصیف می‌کند.
در این پایان‌نامه سعی شده است بازتاب طبیعت در اشعار چهار شاعر برگزیده دو سبک خراسانی و عراقی مورد بررسی قرارگیرد و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر در اشعار دو شاعر معروف هر دوره ذکر گردد.

1-12 بیان مساله
طبیعت در لغت به معنای سرشت که مردم بر آن آفریده‌شده نهاد، آب و گل، خوی، گوهر. سلیقه، فطرت، خلقت، طبع، ذات و … (دهخدا، ذیل واژه طبیعت)
طبیعت شامل گل و گیاه، درختان، حیوانات کوه، دریا و… و زیبایی‌هایی است که خداوند آن‌ها را خلق کرده و انسان‌ها که جزئی از این طبیعت به شمار می‌روند اغلب در خوشی و ناخوشی به طبیعت پناه می‌برند شعرا نیز اغلب با طبیعت رابطه تنگاتنگی دارند و از آن الهام گرفته و در اشعارشان با مضامین مختلف به فراوانی دیده می‌شود.
سبک خراسانی را از آغاز قرن چهارم تا آغاز قرن ششم که ازنظر تاریخی مقارن با سلسله سامانی و غزنوی است به مناسبت محل نشو و نمای این‌گونه آثار ادبی سبک خراسانی می‌گویند و به نثر این دوره نیز نثر مرسل یا نثر دوره اول و یا نثر بلعمی گویند. بعضی از قدما به سبک خراسانی ترکستانی هم می‌گفتند.
“شعرای معروف این سبک عبارت‌اند: از رودکی، رابعه، دقیقی، فردوسی، عنصری، فرخی سیستانی، ناصرخسرو، منوچهری، ابوشکوربلخی، کسایی، قطران تبریزی.”
به‌تدریج از اوایل قرن ششم تغییراتی در سبک ایجاد می‌شود به‌طوری‌که در اواسط قرن ششم هجری با طلوع کلیله‌ودمنه نثر مرسل تبدیل به نثر فنی گردیده و با توجه به نبودن ممدوح به علت عدم آشنایی سلجوقیان به زبان فارسی و نفهمیدن مدح شاعران، قصیده جای خود را به تغزل و بعد به غزل می‌دهد و به‌مرور با تغییر بعضی مختصات سبک خراسانی سبکی جدید به وقوع می‌پیوندد که در قرن‌های هفتم و هشتم با ظهور: مولانا و سعدی و حافظ به اوج خود می‌رسد. این سبک به خاطر محل نشو و نمای آن در عراق عجم بعدها به سبک عراقی نامیده شده است.
“شعرای معروف این سبک عبارت‌اند از: خاقانی، انوری، نظامی، عطار، مولوی، سعدی، باباطاهر، مسعودسعدسلمان، جمال‌الدین اصفهانی، کمال‌الدین اصفهانی، خواجوی کرمانی، حافظ.”
در این تحقیق به بررسی بازتاب طبیعت در اشعار فرخی و منوچهری در سبک خراسانی و حافظ و مولانا در سبک عراقی می‌پردازیم.
به‌طور مثال: در شعر منوچهری قصیدهای که مجموعهای از تصاویر گوناگون و بدیع باران است با زوایای دید گوناگون در حد عکسبرداری از طبیعت، بیهیچ تصرفی، اگرچه سراپا تصرف در طبیعت مینماید:
آن قطــرۀ باران بین از ابر چکیــده
گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار
آویخته چون ریشـه دستارچه سبــز
سیمین گرهی بر سر هر ریشـه دستار
یاهمچوزبرجدگون یک رشته سوزن
اندر سر هر سوزن یک لؤلؤ شهــوار
در شعر فرخی: وصف باران در شعر فرخی به‌نوبه خود
قابل‌تأمل است.
برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگــون دریــا چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا
چو گردان گشته سیلابـی میان آب آســوده چـو گردان گـردبادی تند گردی تیره، اندروا
بباریدوزهم بگسست وگردان گشت برگردون چو پیـــلان پراکنده میان آبگون صحـــــرا
در شعر مولوی که یکی از شعرای معروف سبک عراقی است و اوج غزل عرفانی در اشعار اوست علاقه به طبیعت در سخنش جلوه‌ای خاص دارد. از بهار و خزان، از آب و باد، از خاک و دانه، از مرغ و مور در مثنوی خویش یاد می‌کند. رنگ‌ها و نیرنگ‌های جهان را می‌شکافد و حتی کارگاه عدم را رنگ‌آمیزی می‌کند، طبیعت را جلوه‌گاه خدا می‌بیند