از جمله داروهای ژنتیک، ضد دیابت، داروهای قلبی و دسته‌های گوناگون آنتی‌بیوتیک‌ها با استفاده از HPLC صورت گرفته که همگی موید صحت و دقت بالای این روش نسبت به دیگر روش‌های آنالیزی می‌باشند.
۲-۲-۱-۲. دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع
یک نمودار شمایی از اجزای مهم سازنده‌ی یک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، در شکل (۲-۸) نشان داده شده

Leave a Reply