نیاز بشر را به مواد کمیاب کمتر کرده و با کاستن آلاینده ها، محیط زیستی سالم تر را فراهم کند و نیز کاربرد آن را در علوم مختلف به خصوص پزشکی به بالاتر رفتن کیفیت زندگی انسان و نجات انسان ها کمک بسیار کند. یکی از شاخه های اصلی نانوتکنولوژی نانومواد می باشد که خود شامل سه شاخه نانوپودرها، نانولوله ها و نانوکامپوزیت ها می باشد. در این

Leave a Reply