دانلود پایان نامه

می کند این واقعیت است که به دلیل نامحسوس بودن اکثر داده ها و ستاده ها ، غالباً درک و تشخیص راههای انجام و عرضه خدمات آسان نیست . کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادی در مفهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده است. (حسینی ، قادری ۱۳۸۹)

بسته خدمات
بسته خدمات ( service package ) عبارت است از مجموعه ای از

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع and، useful، easily، made