دانلود پایان نامه

کاهش می یابد. فاصله بین اوربیتالهای eg و t2g را با پارامتر ۱۰Dq یا ? نشان می دهند . برای اندازه گیری ۱۰Dq می توان از طیف الکترونی تر کیبات کمپلکس استفاده کرد]۲[ .
میدان لیگاند شامل انرژی پتانسیل در هر نقطه است و تاثیر آن بر الکترون فلز در آن نقطه توسط مکانیک کوانتمی با استفاده از عملگر انرژی پتانسیل مشخص میشود که برای هر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان لیگاندها، d، (eg)، اوربیتالها