کرد
تعریف خدمات
تعاریف بسیاری برای خدمات ارائه شده است ، اما همه آنها وجوه مشترکی چون ناملموس بودن خدمات و مصرف آنی آن را در بر میگیرند، در زیر چند تعریف از خدمات ارائه می شود :
خدمات عبارت اند از کردارها ، فرایندها ، و عملکردها ( ولری ای . زیتامل valarie A. Zeithaml و مری جو بیتنر Mary Jo Bitner، بازاریابی خدمات ، مک گراوهیل

Leave a Reply