دانلود پایان نامه

تجربه می کند و براساس درکی از خدمات دارد درباره آنها قضاوت می کند. لذا مدیر خدمات باید یک تجربه کامل را به مشتری اش ارائه کند که با بسته خدماتی مطلوب هم خوانی داشته باشد .( اعرابی ۱۳۸۷)
مفهوم کیفیت

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره غلظتهای، نمیباشد، انتخابهای، سوزاندن۶