دانلود پایان نامه

و فرآیند Conform extrusionرا به وجود آورده است.
در این روش اصول مورد استفاده برای ایجاد نیروی اصطکاکی برای راندن قطعه کار درون قالب ECAP همانند روش Conformمی‌باشد [۲۰] در حالی که یک قالب ECAP طوری طراحی شده است تا بتوان قطعه کار را به طور پیوسته و متناوباً برای تولید میکرو ساختار UFG استفاده کرده شکل شماتیک این طرح در شکل ۲-۱۴

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانطلاق، شخص ثالث، صحت معامله