فعالیت عضله فوقخاری در تست FC وEC مشابه است.( کلی و کدرمس۷ ????).
گرچه کلی وکدرمس فعالیت ? عضله شانه را گزارش کردند اما آنها از گزارش سطح فعالیت نسبی بین عضله فوقخاری و دیگر عضلات شانه قصور کردند.
تا حدی بر اساس نتایج EC و FCبه صورت بالینی، برای تشخیص آسیب فوقخاری از این دو تست استفاده میشود. با این حال نتایج

Leave a Reply