دانلود پایان نامه

نمونه های سنتزی مربوط به سرب و جیوه با PLS-OSC ۷۷
جدول ۴-۷- نتایج به دست آمده در نمونه های سنتزی مربوط به سرب و جیوه با PLS-D-OSC ۷۹
جدول ۴-۸- نتایج به دست آمده در نمونه های حقیقی مربوط به اندازه گیری همزمان سرب و جیوه با روشPLS-D-OSC ۸۰

چکیده
طراحی و ساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره a، verbe، Nous، Ils