می‎شود. جیوه به رنگ سفید نقره و رخشنده ۶/۱۳ مرتبه از آب سنگین تر است . در حدود ۳۹- درجه به صورت جسم محکم و شکننده ای منجمد می شودو در حدود ۳۵۷ درجه به جوش می آید . جیوه در ستون الکتروشیمی عناصر خیلی پایین تر از هیدروژن قرار دارد. بنابراین بیشتر فلزها آنرا از محلول نمکش خارج می کنند کاهنده ی بسیارضعیفی است و کاهلی و کمی استعدادش

Leave a Reply