دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد
سازگاری هیجانی-خرید پایان نامه کامل

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد سازگاری هیجانی-خرید پایان نامه کامل

فوریه 6, 2019 0 By edame

دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در شهر اهواز تفاوت وجود دارد؟ بپردازد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه تلقی میشود و بیشترین نقش را در جریان جامعه پذیری و آماده سازی نسل آینده برای اداره آتی جامعه و در نهایت موفقیت و شکست تحصیلی فرزندان ایفا میکند. بنابراین اصول تربیتی سرنوشت ساز و تعیین کننده است و کاربرد شیوه های تربیتی والدین، جهت زندگی نسل نوجوانان را به سوی سعادت و شقاوت رقم خواهد زد.
بین خانواده موفق در امر تعلیم و تربیت و وجود فرزندان موفق میتوان گفت یک رابطه دو سویه وجود دارد که داشتن شیوه های تربیتی مناسب متضمن داشتن نوجوانان و جوانان موفق برای جامعه، و نوجوانان و جوانان موفق متضمن کننده آینده خانواده و جامعه است. وجود این واقعیت اجتماعی، خود باید محرکی جدی و مهمی به منظور حرکت در وادی تعلیم و تربیت، خاص این قشر جامعه باشد. لذا انجام این پژوهش و بررسی سبکهای فرزندپروری از دو جنبه علمی و کاربردی اهمیت و ضرورت زیادی دارد.
از جنبه علمی، ضرورت انجام این پژوهش از آن جهت است که تا کنون مطالعه جامعی درباره سبکهای فرزندپروری و سازگاری اجتماعی– هیجانی و تحصیلی انجام نشده است. ضرورت دیگر انجام این پژوهش آن است که نتایج پژوهش میتواند به عنوان یک مرجع برای استفاده مدرسان، مؤلفان، پژوهشگران و علاقمندان قرار گیرد.
از جنبه کاربردی، در تمام جوامع امروزی از جمله کشور ما ضرورت دارد تا نارساییها و شیوه های ارتباطی که در سبکهای فرزندپروریوجود دارد و موجب آشفتگی نظام خانواده میشود، شناسایی گردد و در جهت کاهش تمایلات ناصحیح و آموزش شیوه های سازنده که موجب بالندگی خانواده و تربیت فرزندان متعهد و کارآمد میشود، برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود. سازگار و هماهنگ شدن با خود و محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده حیاتی است و تلاش همه آدمیان بر محور همین سازگاری دور میزند. بر این اساس فرد از راه های درست برای رسیدن به سازگاری، که شامل انواع مختلفی از جمله سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی میباشد، استفاده میکند. یکی از این راه ها، توجه به تفاوتهای فردی از جمله سبکهای فرزندپروری میباشد. از این رو این پژوهش، به مقایسه دانشآموزان پسر با سبکهای فرزندپروری متفاوت از لحاظ سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی در دبیرستان های شهر اهواز میپردازد. نتایج این پژوهش به والدین کمک میکند تا ضمن در نظر گرفتن تفاوتهای فردی فرزندان خود، شیوه های فرزندپروری مناسب را جهت شکوفایی سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی آنان را به کار گیرند.
هدف کلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستانهای شهر اهواز است.
جزئی
1- مقایسه دانشآموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهلگیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و مؤلفه های آن در دبیرستانهای شهر اهواز.
2- مقایسه دانشآموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهلگیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری تحصیلی، در دبیرستانهای شهر اهواز.
فرضیه های پژوهش
1- بین دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری مختلف (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
بین دانشآموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری مختلف (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
1-1-1- بین دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ خرده مقیاس منع خشونت و تنبیه فیزیکی در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
2-1-1- بین دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ خرده مقیاس تحمل نکردن رفتار جسورانه، آزار و اذیت و تبعیض در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
2-1- بین دانشآموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهلگیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری تحصیلی در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
1-2-1- بین دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ خرده مقیاس فراهم آوردن همکاری و فعالیت یادگیری در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
2-2-1- بین دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ خرده مقیاس ارزش قائل شدن برای توسعه فعالیتهای خلاقانه در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
3-1- بین دانشآموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهلگیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری اجتماعی در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
1-3-1- بین دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکها
ی فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ خرده مقیاس فراهم آوردن جو حمایتی، دوستانه و پاداش دهنده در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
2-3-1- بین دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) ازلحاظ خرده مقیاس ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
3-3-1- بین دانش آموزان پسرسال اول دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ خرده مقیاس ارتقای فرصتهای برابر و شرکت در تصمیم گیری در دبیرستانهای شهر اهواز تفاوت وجود دارد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی سبکهای فرزندپروری: منظور از سبکهای فرزندپروری، نگرشها در مورد فرزند، نحوه برقراری ارتباط با فرزند، روش نگهداری فرزند و جو حاکم بر فضای رفتاری والدین میباشد (استینبرگ، 2001).
تعریف عملیاتی سبکهای فرزندپروری: سبکهای فرزندپروری مطرح کننده روشها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده میباشد. در پژوهش حاضر منظور از سبکهای فرزند پروری نمرهای است که فرد در پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1978) در هریک از خرده مقیاسها میگیرد.
تعریف مفهومی سبکفرزندپروری با اقتدار منطقی: در این سبک، والدین در خواستهای معقول و پختهای دارند و این در خواستها با تعیین محدودیتها و اصرار بر این که کودک باید از آنها تبعیت کند را به اجرا میگذارند، در عین حال آنها صمیمیت و محبت نشان میدهند، صبورانه به نقطه نظرهای فرزندانشان گوش میکنند و مشارکت و تصمیمگیری خانوادگی را ترغیب میکنند (بامریند و بلاک، 1966؛ به نقل از متحدی، 1392).
تعریف عملیاتی سبک فرزندپروری با اقتدارمنطقی: والدین در خواستهای معقول و پختهای از کودکان دارند و این درخواستها با تعیین محدودیتها و اصرار بر این که کودک باید از آنها تبعیت کند را به اجرا میگذارند،در پژوهش حاضر، منظور از اقتدارمنطقی نمرهای است که فرد در خرده مقیاس سبک فرزندپروری اقتدار منطقی در پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1978) کسب میکند.
تعریف مفهومی سبک فرزندپروری آمرانه: در این سبک والدین متوقع هستند و برای پیروی کردن آنها ارزش زیادی قائل هستند، کمتر به گفتگو با فرزندان خود میپردازند و برای اعمال نظرات خود به فشار و گاهی تنبیه متوسل میشوند (بامریند و بلاک، 1966).
تعریف عملیاتی سبک فرزندپروری آمرانه: در این سبک والدین به خواستههای کودکان توجهی نکرده و فقط به دنبال اهداف خود هستند و گاهی برای پیشبرد اهداف خود به تنبیه متوسل میشوند. در پژوهش حاضر، منظور از آمرانه نمرهای است که فرد در خرده مقیاس سبک فرزندپروری آمرانه در پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1978) کسب میکند.
تعریف مفهومی سبک فرزندپروری آزاد گذاری مطلق: در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند و از هر گونه اعمال کنترل، خودداری میکنند. این گونه والدین به فرزندانشان اجازه میدهند در هر سنی که هستند، خودشان تصمیم بگیرند در حالی که هنوز قادر به انجام کار نیستند (بامریند و بلاک، 1966).
تعریف عملیاتی سبک فرزندپروری آزاد گذاری مطلق: در این سبک، والدین متوقع نیستند و و کنترلی بر فرزندان خود ندارند، این گونه والدین به فرزندانشان اجازه میدهند در هر سنی که هستند، خودشان تصمیم بگیرند، در پژوهش حاضر، منظور ازآزاد گذاری مطلق نمرهای است که فرد در خرده مقیاس سبک فرزندپروری آزاد گذاری مطلق در پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1978) کسب میکند.
تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی: سازگاری اجتماعی یکی از ابعاد اجتماعی شدن است. برخی از صاحبنظران سازگاری اجتماعی را متعارف با مهارت اجتماعی میدانند. اسلاموسکی و دان(1996، به نقل از فلاطونی، 1391) سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی میدانند که فرد را قادر میسازد تا رفتار دیگران را درک و پیشبینی کند، رفتار خود را کنترل کند و تعاملهای اجتماعی خود را به شکل سازش یافتههای تنظیم نماید.
تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی: به عقیده پارکر و اسلبی (1983، به نقل از فلاطونی، 1391) سازگاری اجتماعی عبارت است از تواتایی ایجاد ارتباط با دیگران در زمینه اجتماعی معین به طریقی که در عرصه جامعه، پذیرفته و ارزشمند باشد. در پژوهش حاظر سازگاری اجتماعی عبارت است از نمره کل آزمودنی در خرده آزمون سازگاری اجتماعی، آزمون سازگاری اجتماعی و هیجانی اسکیوینگتون و پوپاندی (1990) بدست میآورد.

تعریف مفهومی سازگاری هیجانی: سازگاری هیجانی یعنی شیوه آگاهانهای که یک شخص برای تشخیص، سازماندهی و ابراز هیجانهای به کار میگیرد و اینکه یک فرد چگونه به هیجانهای دیگران پاسخ میدهد. مهارت هیجانی به معنای خود هیجان نیست، بلکه به معنای مهارت و شایستگی یک شخص در بکارگیری هیجان، جهت تنظیم اعمال و روابط خود است (کردووا و همکاران، 2005، به نقل از حیات بخش، 1391).
تعریف عملیاتی سازگاری هیجانی: توانایی کنترل هیجانات و ارضای نیازها، برقراری روابط مناسب و درک دیگران و درونیات خود، توانایی تحمل ناکامی و شکست (ویج و جوسوال، 2010). در این پژوهش منظور از سازگاری هیجانی عبارت است از نمره کل آزمودنی در خرده آزمون سازگاری هیجانی، آزمون سازگاری هیجانی و اجتماعی اسکیوینگتون و پوپاندی (1990) بدست میآورد.
تعریف مفهومی سازگاری تحصیلی: سازگاری تحصیلی به برخورداری از رضایت خاطر و کارکرد مؤثر در محیط آموزشی اطلاق میگردد (لنت، تاویرا، شو و سینگلی، 2009، به نقل از متحدی، 1392).
تعریف عملیاتی سازگاری تحصیلی: در مطالعه حاضر منظور از سازگاری تحصیلی، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس سازگاری تحصیلی از پرسشنامه سازگاری هیجانی- اجتماعی و تحصیلی، ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.
تعریف مفهومی فراهم آوردن جو حمایتی، دوستانه و پاداش دهنده: شرایط جوی حاکم بر مدرسه یکی از ویزگیهای مدارس خوب است.در بهترین شرایط یک مدرسه در زمان درس و بازی باید محافظتی، ایمن و شاد باشد.نقش معلم شامل مراقبت از بهزیستی روانی دانش آموزانش است (اسکیوینگتون و پویتاندی، 1990).
تعریف عملیاتی فراهم آوردن جو حمایتی، دوستانه و پاداش دهنده: منظور این است که مدرسه در زمان درس و بازی باید محافظتی، ایمن و شاد باشد و با گرمی با کودکان رفتار شود. در مطالعه حاضر منظور از فراهم آوردن جو حمایتی، دوستانه و پاداش دهنده، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس فراهم آوردن جو حمایتی، دوستانه و پاداش دهنده از سازگاری هیجانی- اجتماعی و تحصیلی، ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.
تعریف مفهومی فراهم آوردن همکاری و فعالیت یادگیری: در این مدارس افزایش گروهای کاری کوچک در کلاس و ارتباط مشترک مداوم و جاری میان شاگردان در جهت ایجاد یک جو کودک پسندانهتر، مهم است. این امر میتواند یک دست شدن (تک قومی شدن) را کاهش دهد و روابط میان کودکان متعلق به گروهای قومی و اجتماعی گوناگون را ارتقاء دهد. زمانی که دانشآموزان شرکت و همکاری میکنند برنده و بازنده مشخص نیست و از این طریق از تحقیر بازندگان جلوگیری میشود (اسکیوینگتون و پویتاندی، 1990).
تعریف عملیاتی فراهم آوردن همکاری و فعالیت یادگیری: منظور ایجاد گروهای کاری کوچک در کلاس و ارتباط مشترک مداوم و جاری میان شاگردان در جهت ایجاد یک جو کودک پسندانهتر است. در مطالعه حاضر منظور ازفراهم آوردن همکاری و فعالیت یادگیری، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس فراهم آوردن همکاری و فعالیت یادگیری از سازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.
تعریف مفهومی منع خشونت و تنبیه فیزیکی: رفتار منحرفانه و پرخاشجویانه میان کودکان مدرسه میتواند موجب شود معلمان نگران امنیت شخصی آنها شوند از اینرو باید از اعمال هرگونه تنبیه و خشونتی علیه کودکان خودداری کرد (اسکیوینگتون وپویتاندی، 1990).
تعریف عملیاتی منع خشونت و تنبیه فیزیکی: یعنی دوری از هرگونه اعمال زدوخرد نسبت به دانش آموزان. در مطالعه حاضر منظور ازمنع خشونت و تنبیه فیزیکی، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس منع خشونت و تنبیه فیزیکی از سازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف مفهومی تحمل نکردن رفتار جسورانه، آزار و اذیت و تبعیض: جسارت و آزار و اذیت دلیلهای مهمی هستند برا اینکه چرا دختران و پسران به مدرسه توجه نمیکنند. آنها وقتی توسط گروهای کوچک پذیرفته نمیشوند ممکن است قربانی شوند، ضعیف و اعتماد بنفس کمی دارند و دپرس هستند. جسارت و آزار و اذیت میتواند یک تجربه نامطلوب شدید در مدرسه ایجاد نماید و اگر تداوم یابد میتواند اثری مخرب بر سلامت روانی خصوصاًدر رابطه با آشفتگی و خودکشی داشته باشد (اسکیوینگتون و پویتاندی، 1990).
تعریف عملیاتی تحمل نکردن رفتار جسورانه، آزار و اذیت و تبعیض: در مطالعه حاضر منظوراز تحمل نکردن رفتار جسورانه، آزار و اذیت و تبعیض، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس تحمل نکردن رفتار جسورانه، آزار و اذیت و تبعیضاز سازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990)کسب میکند.
تعریف مفهومی ارزش قائل شدن برای توسعه فعالیتهای خلاقانه: یکی از خصیصههای اصلی ارتقاء سلامتی و مدرسه کودک پسند فراهم آوردن مکانها و فرصتها برای شاگردان جهت بازی، اجتماعی شدن و شرکت در فعالیتهای خلاقانه و باز آفرینی میباشد. فرجهها، فرصتهایی برای دانش آموزان فراهم میکندتا مهارتهای یادگرفته شده را در کلاس تمرین نموده و مهارتهای جدیدی را با دوستان خود مبادله نمایند. تسهیلات و تجهیزات فرصتهایی را برای پریدن و چرخیدن، فرصتهایی را برای فعالیتهای جسمانی فراهم میآورد (اسکیوینگتون و پوپاندی، 1990).
تعریف عملیاتی ارزش قائل شدن برای توسعه فعالیتهای خلاقانه: ایجاد و فراهم کردن تسهیلات و تجهیزات و فرصتهایی برای پریدن و چرخیدن، و ایجاد فرصتهایی برای فعالیتهای جسمانی. در مطالعه حاضر منظور از ارزش قائل شدن برای توسعه فعالیتهای خلاقانه، نمرهای است که آزمودنی در خرده مقیاس ارزش قائل شدن برای توسعه فعالیتهای خلاقانه از سازگاری هیجانی- اجتماعی ساخته اسکیوینگتون و پویتاندی (1990) کسب میکند.
تعریف مفهومی ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین: درگیری والدین در فعالیتهای مدرسه و تصمیمات آنها، یک عامل ضروری برای ارتقای سلامتی و یک مدرسه کودک پسند است. خانواده و مدرسه دو نهاد خیلی مهم تأثیر گذار بر کودکان هستند. خانوادها از طریق شرکت کردن در جلسات اولیا و مربیان سعی می کنند در تصمیمات و فعالیتهای مدارس نقش داشته باشند. (اسکیوینگتون و پویتاندی، 1990).
تعریف عملیاتی ارتباط خانواده و مدرسه از طریق درگیر کردن والدین: منظور شرکت کردن والدین در جلسات گفتگو اولیا و مربیان، که از این طریق سعی میکنند در تصمیمات و فعالیتهای