دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره
روش نمونهگیری

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره روش نمونهگیری

فوریه 6, 2019 0 By edame

دربارهی بدن دارد…. امروزه در مقابل نظریههای بنیادگرا که بدن را نوعی تجربهی زنده تلقی میکنند و آن را وجودی قایم به ذات میدانند، نظریههای ضد بنیادگرا ( بوردیو، فوکو و گیدنز ) در حال رشدند که معتقدند بدن در متن روابط دانش و قدرت برساخته میشود و علایم فرهنگ و تاریخ و اجتماع را بر پیشانی دارد ( ترنر، 1992 ).
2-6 فرضیه های تحقیق
– بین مصرف فرهنگی و مدیریت بدن رابطه معنادار وجود دارد.
– بین الگوهای خرید و مدیریت بدن رابطه معنادار وجود دارد.
– بین الگوهای گذران اوقات فراغت و مدیریت بدن رابطه معنادار وجود دارد.

مدیریت بدن
مصرف فرهنگی

نگرش نسبت به آرایش
الگوهای خرید

اوقات فراغت

جراحیهای زیبایی

آرایش بدن

سن

رویه های لاغری

وضعیت تأهل

پایگاه اق- اج

شکل2-1: مدل نظری تحقیق
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه
ورود به مرحله تجربی پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، اندیشیده شود. بدیهی است که عواملی چون موضوع، امکانات و اهداف تحقیق درگزینش ابزارهای اندازهگیری، شیوه های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه روش تحقیق سهم عمدهای دارند ودر هر پژوهش لاجرم باید شیوه های خاص برای بررسی تجربی واقعیت برگزیده و از ابزارهای- اندازه گیری و عینی – مدد گرفته و آزمون های خاصی انجام شود. تناسب روش واجزای آن با موضوع و مبانی نظری پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک میکند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب میکند و میخواهد آن را بامعیاری برای تأیید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قراردهد، با درجه بالایی با واقعیت تطابق داشته باشد. مادر این بخش قصد داریم به تشریح روش شناسی تحقیق پرداخته تا هم منظورمان از مفاهیم به کارگرفته شده در دوفصل پیش روشن شود و هم شیوه های سنجش و اندازهگیری آنها را بیان نماییم. به طورکلی در این فصل تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته، جمعیتآماری، شیوه نمونهگیری، حجم نمونه، ابزار گردآوری داده ها، تکنیکهای تجزیه وتحلیل یافتهها و روایی و پایایی تحقیق بیان وتوضیح داده شود.
3-2 روش پژوهش
روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش است. امروزه شاید تحقیق پیمایش متداولترین روش مشاهده در علوم اجتماعی باشد(ببی، 1384: 529 ). روش پیمایش با مجموعهای از اطلاعات سازمان یافته و منظم، که میتوان آن را « ماتریس داده ها » یا « جدول مادر » نامید، مشخص میشود. این روش تنها به معنای فن خاصی برای جمع آوری اطلاعات نیست بلکه دو ویژگی مهم این روش شکل گردآوری داده ها و روش تحلیل آنهاست (دواس ، 1376: 4 ). این پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی و از نظر وسعت پهنانگر و به لحاظ زمانی مقطعی میباشد.
3-3 ابزار گردآوری داده ها
ابزار عمده مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه میباشد. این پرسشنامه براساس مطالعات نظری در نظریه ها ومتون مربوط به سبک زندگی، مصرف فرهنگی ومدیریت بدن براساس پژوهش های قبلی تنظیم شده است. برای نیل به این منظور ابتدا براساس نظریههای و تحقیقات پیشین شاخصهای سنجش متغیر های پژوهش انتخاب شد، سپس برای هر یک از شاخصها ابعادی تعریف شد و برای هر یک از این ابعاد نیز گویههایی طرح شد، و سپس پرسشنامه اولیه پس از تایید روایی به وسیله صاحب نظران و همچنین انجام مطالعه پایلوت و محاسبه آلفایکرونباخ مربوط به گویه ها برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه اصلاح شد و نسخه نهایی آن تهیه شد.
3 -4 جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی زنان18-45 سال مقیم شهر سنندج می باشند که براساس سرشماری عمومی سال 1385 جمعیت آنان 77856 نفر می باشد.
3-5 روش محاسبه حجم نمونه
پژوهشگر به منظور تسهیل تحقیق و صرفه جویی در بودجه زمانی ومکانی و امکان جمع آوری و تحلیل دقیق داده ها دست به تعیین حجم نمونه آماری میزند ( ساعی ، 1388: 25 ). در تعیین حجم نمونه، عوامل گوناگونی همچون، اهداف تحقیق، روش تحقیق، امکانات مالی وزمانی تحقیق تأثیرگذار میباشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .

در این فرمول : برای سطح اطمینان 95% ، ضریب اطمینا ن t= 1/96
P= نسبت حائزین صفت خاص در جمعیت و برآورد آن
q= نسبت عدم حائزین صفت خاص در جمعیت و برآورد آن
d = دقت احتمالی مطلوب

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

N=حجم نمونه
حجم نمونه براساس فرمول فوق

77856= N 05/0=d 5/0= q 5/0=p 96/1=
همانگونه که مشاهده شد براساس این فرمول در سطح اطمینان 95%حجم نمونه برآورده شده برابر 28/382 نفر شده است که در این تحقیق 383 نفر مبنای کار قرارگرفته است .
3-6 شیوهی نمونهگیری
روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای میباشد.
روش نمونه گیری خوشهای در چند مرحله انجام میگیرد. این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که احتمال دسترسی به کلیه واحدهای مورد مطالعه مشکل بوده یا چندان وجود نداشته باشد ( ساعی ، 1388: 29 ). در روش نمونهگیری خوشهای ابتدا از خوشهها و در مرحله بعد از واحدهای درون خوشهها نمونهگیری میکنیم ( گودرزی ، 1388 : 61). در این پژوهش با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه زنان ساکن شهر سنندج می باشند احتمال می رود دسترسی به کلیه واحدهای مورد مطالعه وجود نداشته باشد لذا میتوان از روش نمونهگیری خوشهای استفاده کرد. برای نمونهگیری با توجه به اینکه تعداد مناطق شهرداری شهر سنندج 3 منطقه میباشد و این تعداد برای این شیوه نمونهگیری بسیار کم می باشد، شهر بر اساس محلات تقسیم بندی شد برای این منظور از تقسیم بندی که به وسیله شهرداری از محلات انجام شده است استفاده شد. براین اساس شهر به 35 محله اصلی تقسیم شد و از میان این 35 محله 8 محله به صورت تصادفی انتخاب سپس از بین بلوک های هر یک از این محلات 2 بلوک در زمان مراجعه پر سشگران انتخاب شد و از میان بلوک های انتخاب شده نیز یک در به میان به منازل مسکونی مراجعه شده است و پرسشنامه به زنان دارای دامنه ی سنی 18-45 سال ساکن در این منازل تحویل داده شده است.
3-7 تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه وتحلیل داده ها
در این تحقیق از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی برای آزمون روابط بین متغیرها استفاده میشود. برای توصیف داده ها از جداول یک بعدی، توزیع فراوانی ودرصدی، نمودار و همچنین از شاخصهای مرکزی ومیانگین استفاده می شود. در سطح استنباطی با توجه به مقیاس سنجش داده ها و فرضیات، با بهره گرفتن از آزمون tتک نمونهای وضعیت متغیر تحقیق و مولفه های آن ها در جامعه تعیین می شود. زمانی از آزمون t تک نمونهای استفاده میکنیم که بخواهیم ببینیم آیا میانگین یک متغیر تفاوت معناداری با یک مقدار ثابت ( مقدار آزمون )دارد یا خیر ( گودرزی ،1388). در این پژوهش مقدار ثابت نقطه میانی مقیاس در نظرگرفته شد، در این حالت چنانچه میانگین نمونه محاسبه شده از مقدار آزمون که نشان دهنده میزان متوسط برای متغیر است تفاوت معنیداری نداشته باشد، نتیجه گرفته میشود که نمونه آماری درآن متغیردر حد متوسط قراردارد و در غیر این صورت با توجه به جهت تفاوت، وضعیت نمونه در آن متغیر تعیین میشود. همچنین از آزمونهای پیرسون و تحلیل رگرسیون جهت تعیین رابطه متغیرها با مدیریت بدن و ابعاد آن استفاده میشود.
3-8 ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

آرایش بدن