بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۴۴

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۴۴

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

۱۳ – رنگ گوشت

 

 

۰۷۷/۰

 

 

۱۲۸/۰

 

 

۲۵۵/۰

 

 

۰۱۲/۰

 

 

۰۶۳/۰

 

 

۱

 

 

 

 

 

۱۴- فرم غده

 

 

۰۱/۰-

 

 

۲۲۳/۰-

 

 

۱۰۴/۰-

 

 

۱۸۳/۰

 

 

۱۶۹/۰-

 

 

۰۶۸/۰-

 

 

۱

 

 

** معنی دار در سطح احتمال یک درصد
* معنی دار در سطح احتمال پنج درصد
۴ – ۷ – تجزیه خوشهای دادهها (کلاستر)
در بعضی از موارد گروهبندی، از ضروریات مطالعات کشاورزی است با داشتن نمونهای از n فرد و اندازهگیری n متغیر برای هر فرد، میتوان افراد را در کلاسهایی گروهبندی کرد که افراد مشابه در داخل یک کلاس قرار گیرند. این روش کاملا عددی است و تعداد کلاسهای آن مشخص نمیباشد. استفاده از تجزیه کلاستر دارای محسنات زیر می باشد:
– میتواند در پیدا کردن گروههای واقعی مفید باشد.
– میتواند برای کاهش دادهها مفید باشد.
– در این تجزیه ممکن است گروههای غیرقابلانتظاری ایجاد شود که بیانگر روابط جدیدی خواهد بود (مدرس ثانوی، ۱۳۹۱).
برای از بین بردن اثر مقدار داده در صفات مختلف تجزیه خوشهای به روش WARD با ضریب تشخیص (R2) 2/0 به سه حالت انجام شد:
– حالت اول فقط صفات کمی شامل متوسط تعداد غده در بوته، وزن غده، عملکرد غده، عملکرد قابلفروش، تعداد روز تا غده دهی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه و قطر ساقه در نظر گرفته شد، در این حالت سه گروه تشکیل شد، کلونهای شماره ۴۸، ۴۰۵، ۵۷، ۱۵، ۶۹ و ارقام تجاری کایزر، بورن، آگریا و ساوالان در گروه اول، کلونهای شماره ۳۲، ۱۰۸، ۱۶، ۶۳، ۲۰۰، ۱۰۹، ۱۱ و ۹۳ در گروه دوم و کلونهای شماره ۳۰۴، ۶۱۵، ۲۰۵، ۵۹، ۷۹، ۹۸، ۶۰، ۵۱، ۵۶، ۴۰۳، ۳۰۲، ۵۰۵، ۱۰۶، ۴۰ و ۱۰۲ و ارقام تجاری مارفونا و ساتینا در گروه سوم قرار گرفتند (نمودار۴-۱).
– حالت دوم فقط صفات مرتبط با کیفیت، شامل نسبت درصد قند، درصد نشاسته، وزن مخصوص، درصد ماده خشک و رنگ گوشت در نظر گرفته شد، در این حالت دو گروه تشکیل شد، کلونهای شماره ۵۰۵، ۲۰۰، ۳۲، ۷۹ و ارقام تجاری بورن، مارفونا و ساتینا در گروه اول و کلونهای شماره ۳۰۴، ۶۱۵، ۲۰۵، ۵۹، ۱۰۸، ۹۸، ۶۰، ۵۱، ۵۶، ۴۰۳، ۳۰۲، ۱۶، ۱۰۶، ۴۰، ۶۳، ۱۰۹، ۱۱، ۹۳، ۴۸، ۴۰۵، ۵۷، ۱۵، ۱۰۲ و ارقام تجاری آگریا، ساوالان و کایزر در گروه دوم قرار گرفتند ( نمودار ۴-۲). توضیح اینکه شاهدهای گروه اول متوسط زودرس و گروه دوم همگی متوسط دیررس میباشند و کلونهایی که در گروه دوم قرار گرفتند ازلحاظ والد استفاده شده در تلاقی دارای زمینه ژنتیکی مشابهی بودند.
– حالت سوم کلیه صفات باهم در نظر گرفته شدند، در این حالت سه گروه تشکیل شد، کلونهای شماره ۵۰۵، ۲۰۰، ۷۹ و ارقام تجاری بورن، مارفونا، ساتینا و کایزر در گروه اول، کلونهای شماره ۴۸، ۴۰۵، ۵۷، ۱۵ و ۶۹ و ارقام تجاری آگریا و ساوالان در گروه دوم و کلونهای شماره ۳۰۴، ۶۱۵، ۲۰۵، ۵۹، ۱۰۸، ۹۸، ۶۰، ۵۱، ۵۶، ۴۰۳، ۳۰۲، ۱۶، ۱۰۶، ۴۰، ۶۳، ۱۰۹، ۱۱، ۹۳، ۳۲، ۱۰۲ در گروه سوم قرار گرفتند(نمودار ۴-۳).
مقایسه نتایج مربوط به سه روش فوقالذکر نشان داد که گروهبندی براساس صفات مرتبط با کیفیت قابل اطمینانتر از صفات کمی میباشد که میتواند به دلیل تاثیرپذیری کمتر آن صفات از محیط باشد. کلونهایی که در هر سه روش از تشابه بالایی برخوردار بودند و در گروه مشترک قرار گرفتند عبارت بودند از کلونهای شماره ۳۰۴، ۴۰۳، ۶۱۵، ۲۰۵، ۵۹، ۹۸، ۶۰، ۵۱، ۵۶، ۳۰۲، ۱۰۶، ۴۰ و ۱۰۲ که نشان داد این کلونها از لحاظ اکثر صفات مشابه میباشند. کلون شماره ۲۰۰ در هر سه روش فوق در گروه جداگانهای قرار گرفت که نشان داد این کلون از لحاظ اکثر صفات با سایر ارقام و کلونها متفاوت بود. لازم به ذکر است نتایج تجزیه خوشهای بهدست آمده با نتایج مقایسه میانگین مطابقت داشته و همدیگر را تایید کردند که خود تاییدی بر درستی گروهبندی به عمل آمده میباشد.

نمودار ۴ – ۱ – دندروگرام تجزیه خوشهای بر اساس صفات کمی

نمودار ۴ – ۲ – دندروگرام تجزیه خوشهای بر اساس صفات مرتبط با کیفیت

نمودار ۴ – ۳ – دندروگرام تجزیه خوشهای بر اساس کلیه صفات
۴ – ۸ – تجزیه به عاملها