دوم ، تا پایان حکومت او ،که آغاز انقلاب اسلامی ایران است ، مورد بررسی قرار می گیرد.این دوران همزمان با سال های پایانی امامت آقاخان سوم و بیست و دو سال ابتدای امامت آقاخان چهارم ، می باشد .
در این فصل ، ضمن اشاره به وضعیت سال های پایانی امامت آقاخان سوم سلطان محمدشاه ، و انتخاب جانشین او ، وضعیت امامت آقاخان چهارم پرنس کریم خان ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

4-1- آقاخان سوم و رابطه او با پهلوی دوم

Leave a Reply