بیماری‌ها شود. مسمر (۱۷۳۴ تا ۱۸۱۵) پزشک اتریشی که در پاریس طبابت می‌کرد تحت تأثیر این نظریه قرار گرفته به این نتیجه گیری رسید که امواج مغناطیسی که در همه کائنات موجود است در بدن افراد نیز وجود دارد و با استفاده از این نیروی مغناطیسی می‌توان به درمان بیماران پرداخت. فعالیت‌های دو کشیش درمانگر به نام های پدر “هل ” و پدر “گاسنر۲۵ “

Leave a Reply