تحقیق رایگان درمورد سرمایه اجتماعی-فروش پایان نامه کامل

ا کم بود و بازار اقتصاد آزاد این را به مدیریت دیکته می کرد. که سرمایه را سازمان دهی نماید. زمانی که بازار های مالی رشد یافتند و استفاده جایگزین از سرمایه از سرمایه ابزار و غیره متمایز نماید. با رشد اقتصاد خدماتی،‌جایی که نیاز به داشتن زمین موجودی انبار و ابزار، درصد کمی از دارایی هایی سازمان را تشکیل می دادند. اقتصاددانان و حسابداران مفهوم سرمایه انسانی را معرفی نمودند،‌سرمایه انسانی1،‌شکل دیگر سرمایه است، این اصطلاح یک مفهوم اقتصادی است. ویژگی های کیفی انسان اعم آموزش ، ‌تخصص،‌مهارت، دانش، خلاقیت، نوآوری و غیره عموما نوعی سرمایه به شمار می رود. به عبارت دیگر سرمایه انسانی را می توان ار می توان ارتقاء و بهبود ظرفیت تولیدی افراد جامعه نامید. اصطالح سرمایه انسانی مهمی را در استفاده ای که قبلا از نیروی کار می شد ایجاد نمود. سرمایه انسانی به عنوان مزیتی برای تعقیب اهداف فردی در نظر گرفته شد. در نتیجه در سرمایه انسانی سرمایه گذاری شده و نیروی کار مانند گذشته نگریسته نشد. بنابراین در یک تقسیم بندی می توان گفت: سه شکل سنتی سرمایه در اقتصاد کنونی به مفاهیم عام پسندی همچون : سرمایه بازار، سرمایه فکری، و سرمایه دانش تبدیل شده اند. سرمایه بازار، ارزشی است که به یک شرکت بر اساس سهم جاری و تعداد سهامداران سهم، نسبت داده می شود. از زمانی که اقتصاد به تکنولوژی اطلاعات و کارکنان دانش و تسهیم عقاید و ایده ها وابسته تر شد دو شکل از سرمایه ظاهر شد که متفاوت از سرمایه انسانی هیتند،‌که عبارتند از: سرمایه فکری و سرمایه دانش. این دو شکل از سرمایه ظاهر شد که متفاوت از سرمایه انسانی هستند که عبارتند از: سرمایه فکری و سرمایه دانش. این دو نوع سرمایه قبلا وجود داشت ولی از آنها به عنوان سرمایه کسب و کار برای اندازه گیری و گزارش به سرمایه داران و دیگر ذینفعان ، استفاده نمی شد،‌تکنولوژی ها کسبی رایت ها، مزیت تجاری، حق اختراع ها سرمایه فکری بوده و کتاب ها، کتابخانه ها و دیگر مخازن سرمایه دانش محسوب می شوند. امروزه این اصطلاح ها رایج شده،‌زیرا استفاده از دانش برای اداره و مدیریت کسب و کار توسعه یافته و مهارت فکری برای حل مشکلات کسب و کار افزایش یافته است.

2-3-3نظریه های سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی ماهیتی چند بعدی دارد (2002،prescott،Koka) دارای کاربرد و سیع بوده و می توان آن را در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار دارد. برخی نویسندگان آن را مفهومی می دانند که برای بیشتر افراد معنا دار می باشد. با وجود این که به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به طور کلی مورد قبول شده ولی سردرگمی های فراوانی درباره معنی و سنجش و تاثیرات آن وجود دارد. طبق نظر لوین و هیریچ (1999) سرمایه اجتماعی در اولین گام چرخه زندگیش وارد دارد. لذا رویکردهای مختلفی ظهور می کندکه در زیر رویکردهای تئوریکی اصلی در مورد سرمایه اجتماعی آورده شده است:رویکردی که برگرفته شده از تئوری توسعه اقتصادی است ، رویکرد مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی ، ضوابط مدیریت شرکت ، رویکرد سرمایه فکری……

جدول2-2رویکرد مختلف به سرمایه اجتماعی ( Bueo et aL,2004)
ردیف رویکرد سرمایه اجتماعی صاحب نظران ایده های اصلی
1 تئوری
سرمایه
اقتصادی پوتنام (1994)
کناک و کیفر (1997)
اسنیگلیتر (1998) اطمینان،‌رفتار مدنی و اجتماعی بودن، شبکه های اجتماعی را تقویت نموده و بر توسعه اقتصادی پایدار کمک می کند.
2 رویکرد
مسئولیت
اجتماعی
واصول
اخلاقی کلمن (1990)
نیوتن (1997)
چنگ (1997)
کاواچی و همکارنش (1997)
بولن و اونیکس (1998)
جوزف (1998)
کورتینا (2000)
بارون (2001) سرمایه اجتماعی درجه یکپارچگی و مسئولیت اجتماعی را با توجه به کل جامعه،‌کنشگران و گروه های آن را روشن می سازد، سرمایه اجتماعی مبتنی بر ارزش ها و نگرش ها مانند،‌اطمینان، همکاری ،‌ایمنی،‌اصول،‌اصول اخلاقی و مطالعه می باشد.
رویکرد مدیریت شرکتی بااس (1997)
سن (1997)
زینگالس (2000)
راجان و زینگالس (2000) اصول اخلاقی و ضوابط مدیریت شرکتی تاثیر مثبتی در ایجاد سرمایه اجتماعی افزایش انجام و غلبه بر مشکلات بازار دارد.
4 رویکرد سرمایه فکری ناهاپیت و قوشال (1996)
کوئینینگ (1998)
پروساک (1988)
لسروپروساک (1999)
لسر (1999)
کوهن و پروساک (2001)
سرمایه اجتماعی یکی از اجزاء سرمایه فکری بوده و مبتنی بر یک سری ارزش ها و شاخص ها یی مانند اعتماد،‌وفاداری، صمیمیت، مصالحه، شفافیت انجام، مسئولیت پذیری، درستکاری و اصول اخلاقی است.
سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن
لکمن بر خلاف بوردیو از واژه های متفاوتی برای تعریف سرمایه اجتماعی استفاده کرده است. وی مفهوم اجتماعی را از ابعاد گوناگون بررسی نموده است. لکمن برای تعریف سرمایه اجتماعی به نقش و کارکرد آن توجه کرده است و تعریفی کارکردی ، ماهوی از سرمایه اجتماعی ارائه داده است (الوانی و سید نقوی،‌: 5-4). لکمن متعقد است که سرمایه اجتماعی با کارکدش تعریف می شود؛ سرمایه اجتماعی شیئس واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها جنبه ای از یک ساخت اجتماعی را شامل می شوند؛ کنش های معین افرادی را که درون ساخت هستند. تسهیل می کنند.
از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی مثل شکل های دیگر سرمایه مولد است و دست یابی به هدف های معینی را امکان پذیر می سازد که در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی دست یافتش نخواهد بود. بطور کلی سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی قابل جایگزین کردن نیست، هر چند در برخی از فعالیت های آن را جایگزین نمود. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های خاصی ارزشمند است.
ممکن است برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیان بار باشد. بر خلاف بودریو که سرمایه اقتصادی را به مشابه هدف نهایی در نظر می گرفت،‌لکمن سرمایه انسانی را هدف نمایی در نظر می گیرد و سرمایه اجتماعی را چون ابزای برای دستیابی به سرمایه انسانی مد نظر قرار می دهد (الوانی و سید نقوی، 1381 50-4)
سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام
پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباطات و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء در شبکه ،‌منابعی را شکل می دهند که کنش های اعضای جامعه را تسهیل می کند پوتنام سرمایه اجتماعی را وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های سیاسی گوناگون می دانست تاکید عهده وی بر مفهوم اعتماد بوده به نظر وی با جلب اعتماد میان مردم و مردان و نخبگان سیاسی، توسعه ایجاد می شود.
بنابراین اعتماد، منبع با ارزشی از سرمایه محسوب می شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی از آن استفاده کرده است .پوتنام بر خلاف بوردیو و کلمن سرمایه اجتماعی را در مقیاس کلان و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داده است به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگی های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی روبه رو شده است (الوانی و سید نقوی 1381: 6) تعریف سرمایه اجتماعی توسط پوتنام در دهه 1990 کمی تغییر یافت. در سال 1996 او بیان داشت : منظور من از سرمایه اجتماعی مشخصات زندگی اجتماعی است : شبکه ها معیارها و اعتماد ی که سبب می شود،‌شرکت کنندگان در فعالیت مشترک کاراتری برای تعقیب هاداف مشترک خود وارد شوند (Putna 1996) سه عنصر اصلی اولیه از سال 1993 تغییری نیافته اند سود می جوید ارائه شده شرکت کنندگان است که در واقع به جای جامعه از منافع سرمایه اجتماعی است ارتباطات اجتماعی بر مولدیت افراد و گروها تاثیر گذار است (Putnam,2000) از نظر او ارتباطات اجتماعی به معنی ارتباطات بین افراد،‌شبکه های اجتماعی و معیارهای تعامل و اعتمادی که ایجاد می شود، می باشد.در این ترکیب جدید به نظر می آید که تعریف قبلی کمی تعدیل یافته است. چرا که اعتماد (همراه تعامل) به عنوان عنصر ضروری معیارها معرفی می شود که از شبکه اجتماعی حاص می شود.
به طور خلاصه ، پوتنام سرمایه اجتماعی را به قرار زیر تعریف کرده است: مشخصات اجتماعی تشکیلات مانند اعتماد معیارها (نرم ها) و شبکه ها، که با تسهیل کردن عملیات هماهنگ شده تقسیم می کند و جامعه را بهبود بخشند. پوتنام (2002) با مقدمات بالا ، سرمایه اجتماعی را به چهار دسته تقسیم می کند و اعتقاد دارد که این انواع مختلف سرمایه اجتماعی دارای تمایزات منحصر به فرد نیستند. بلکه آنها مکمل های یکدیگر هستند که از میان آنها می توان سرمایه اجتماعی را شناخت. از نظر وی سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های سازمانی است که هماهنگی و همکاری را برای سود متقابل تسهیل می کند.این ویژگی ها عبارتند از
1- شبکه ها 2- هنجارها معامله متقابل 3- اعتماد اجتماعی
پوتنام به بیان تفاوت بین دو نوع اصلی سرمایه اجتماعی می پردازند:
1- سرمایه اجتماعی پل زن (دربرگیرنده) سرمایه اجتماعی پل زن به گرد هم آورردن مردم از بخش های مختلف اجتماعی تمایل دارد.
2- سرمایه اجتماعی میثاقی (مانع شونده از دخول دیگران) سرمایه اجتماعی میثاقی تمایل به ممانعت از دخول دیگران (غیر خودی ها) دارد و مایل است که همگنی را حفظ نماید سرمایه اجتماعی میثاقی برای تقویت پایه و اساس تعاملی خاصی،، مفید است و سبب تحریک اتحاد می شود و مانند چسب در جامعه شناسی برای حفظ وفاداری در گروه به کار می آید. البته هر کدام از این انواع سرمایه اجتماعی برای نیازی خاص به کار می آید.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرمایه اجتماعی از دیدگاه بانک جهانی
در کنار سه دیدگاهی که مورد بررسی مختصر قرار گرفت ، بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل اثر گذاری نهاد اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. تجارب این سازمان نشان داده است که سرمایه اجتماعی ، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (علوی، 1380: 34). سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها بع صورت فیزیکی وجود ندارد. نکته حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن در پایین آمدن سطح هزینه های عملیاتی سازمان ها موثر است (شیروانی ، 1383: 47)

جدول3-2:مجموعه تعاریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی

ردیف صاحب نظر تعریف
1 بوردیو مجموع منابع بالقوه با لفظی است که با عضویت در شبکه پایانی از روابط کم و بیش نهادینه شده از آشنایی یا شناخت متقابل، به دست می آید
2 پوتنام اجزا اصلی سازمان اجتماعی، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که می توانند کارایی اجتماعی را با تسهیل کنش های هماهنگ، بهبود دهند.
3 گروتارت و نباستلار نهادها، روابط، نگرش، ارزش هایی که تعاملات بین اشخاص را مدیریت کرده و به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک می نماید
4 ببینگتون روابطی که اشخاص در آن سرمایه گذاری می کنند و جریانی از منافع را به وجود می آورند
5 فافچمپس یک شبکه از پدید: اجتماعی مرتبط (به ویژه نقشی که روابط بین فردی، عضویت لکوب و شبکه های اجتماعی، در تبادل اجتماعی کارآمد بازی می کند)
6 روبیسونو
سیلیس احساس همدردی، نگرش ، همدلی، احترام، حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهی به شخص یا گروهی دیگر
7 اوستروم سرمایه اجتماعی دانش، ادراک، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگوهای تعاملات است که گروهی از افراد در برخورد با مسائل غامض اجتماعی، موقعیت های عمل جمعی با خود به سازمان می آورند افراد بایستی روش های تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را جهت غلبه بر وسوسه های کوتاه مدت ناخوشایند پیدا نمایند

2-3-4مدل های سرمایه اجتماعی
مدل جیمز کلمن:به اعتقاد وی،عواملی که سبب ایجادوگسترش سرمایه اجتماعی می شوند :عبارتند از: کمک ، ایدئولوژی ، اطلاعات، هنجارها.شاخص هایی که اوبرای سرمایه اجتماعی پیشنهاد می کند پیچیده ترند و شامل موارد زیر می شوند: الف)تعهدات ایجاد شده ب)دسترسی اطلاعاتی ج)استقرار درمکان هنجارهای اجتماعی د)کسب اقتدار ه)کسب هویت سازمانی
برخلاف بوردیو،کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفته است.وی از نقش وکارکردآن کمک گرفته وتعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه می کند.لذا به عقیده وی سرمایه اجتماعی به ارزش آن جنبه از ساختاراجتماعی اشاره داردکه به عنوانمنابعی دراختیاراعضاقرار می گیردتابتوانند به اهداف ومنابع خود دست پیداکنند.

نمودار1-2:شاخص های سرمایه اجتماعی ازنظرکلمن
مدل فالک وکیلپاتریک
این مدل مبتنی برتئوری منابع اجتماعی است که به نحوی ارتباط سرمایه اجتماعی درسطوح مختلف رانشان می دهد..براساس این مدل،سرمایه اجتماعی شاما منابعی است که موجب افزایش وبهبود شرایط جامعه یا سازمان می شود.در سطح فردی این منابع شامل شناخت وهویت است.منظور ازمنابع شناخت ودانش،دانستن منبع اطلاعات وشیوهای انجام کار ویابرطرف نمودن پیش آمده درشبکه می باشد هویت اعضااشاره به هنجارهاوارزش هاداردبه عبارتی منبع هویت به اینکه افراد تاچه اندازه دارای ارزش ها وبینش های مشترک بوده وقادر به کار بادیگران هستندتمرکز دارد.این منبع شناخت وهویت درسطح اجتماع وسازمان باهم تلفیق شده ومنبعی از سرمایه اجتماعی برای آن سازمان یا اجاماع پدید می آورند که درسطح میانی به زیر ساخت های ارزشی تعاملی سازمان مربوط درسطح کلان به زیر ساخت های مراوده ای وارتباطی –اجتماعی ختم می شود. (Kilpatrick&falk-2001)
سرمایه اجتماعی در سطح کلان (جامعه)
زیرساخت تعاملی وارزش جامعه
سرمایه اجتماعی درسطح میانی
زیر ساخت تعاملی وارزش گروه سازمان
سرمایه اجتماعی درسطح خرد(فرد)
ایجاد شناخت وشکل گیری هویت اعضا

نمودار2-2:سطوح سرمایه اجتماعی از نظر فالک وکیلپاتریک
مدل SCAT
این مدل برای اولین بار در سال 1998 توسط بین و هیکس ارائه شد و سپس توسط دانشمندان دیگری مانند کریشنا و شرادر در سال 1999 توسعه داده شد.این مدل سعی درتصویرابعاد وترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. دراین مدل،سرمایه اجتماعی به دوسطح کلان وخرد تقسیم شده است.سطح کلان،اشاره به محیطی دارد که سازمان درآن فعالیت دارد که شامل نقش قوانین،چارچوب حقوقی،نوع حکومت ونظام سیاسی،میزان عدم تمرکزومیزان مشارکت سیلسی افراد در خط مشی کلان است.سرمایه اجتماعی در سطح خرد،به دوبعدشناختی وساختاری تقسیم شده است.بعد شناختی،به دوبخش نامحسوس سرمایه اجتماعی ،مانند ؛ارزش ها،عقاید،نگرش ها،رفتاروهنجارهای اجتماعی می پردازد.ارزش های شناختی به روحیه اعتماد ویکپارچگی اعضا وهمین طور ارتباط متقابل که میان اعضای یک جامعه وجود دارد،می پردازد.این ارزش ها،شرایطی رادرجامعه/سازمان به وجود می آورندکه درآن اعضابرای تولید مشترک ،می توانندباهم همکاری نمایند.بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ،دربرگیرنده ساختارها وشبکه هایی است که حاوی فرآیندهای تصمیم گیری جمعی وروشن ،رهبران پاسخ گوومسئولیت متقابل است.

نمودار3-2مدل SCAT
این مدل سعی در تصویر سازی ابعاد و ترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. همانگونه که در شکل مشاهده می شود، در این مدل سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان و خرد تقسیم شده است: سطح کلان به محیطی اشاره دارد که سازمان در آن فعالیت می کند . همچنین سطح خرد به دو بعد ساختاری وشناختی تقسیم شده است. مدل SCATتلاش دارد تا با ارائه شاخص هایی به اندازه گیری سطح خرد پرداخته و همچنین سرمایه اجتماعی را در شرکت ها و سازمان ها اندازه گیری کند.اگرچه پرداختن به سرمایه اجتماعی درسطح کلان ،ضروری است.امااین مدل تلاش دارد تابا ارائه شاخص هایی ،به اندازاه گیری سطح خرد پرداخته وتلاش دارد تامیزان سرمایه اجتماعی رادر شرکت ها وسازمان ها،اندازه گیری نماید.(کریشا و شرادر، 1999).
مدل کریشنا وشرادر 1999
الگوی دیگری که برای اندازگیری سرمایه اجتماعی