فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است. سیستم‌های فازی دارای فرایندی به نام استنتاج فازی(FIS)[2] می‌باشند. Read More

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است. سیستم‌های فازی دارای فرایندی به نام استنتاج فازی(FIS)[2] می‌باشند. Read More

در میان روش‌های مدل سازی نوین، سیستم‌های فازی جایگاه ویژه ای را کسب نموده اند. این امر را می توان Read More

در میان روش‌های مدل سازی نوین، سیستم‌های فازی جایگاه ویژه ای را کسب نموده اند. این امر را می توان Read More