تعریف ذهن آگاهی همان گونه که قبلا اشاره شد، جان کابات زین اولین فردی است که ذهن آگاهی را در Read More

تعریف ذهن آگاهی همان گونه که قبلا اشاره شد، جان کابات زین اولین فردی است که ذهن آگاهی را در Read More

رویکردهای درمانی نگرانی بیمارگونه همان گونه که در مبحث مربوط به کارکرد نگرانی اشاره شد، این مولفه در رویکردهای مختلف Read More

رویکردهای درمانی نگرانی بیمارگونه همان گونه که در مبحث مربوط به کارکرد نگرانی اشاره شد، این مولفه در رویکردهای مختلف Read More

ذهن آگاهی الف) تعریف نظری: ذهن آگاهی نوعی آگاهی است که از طریق توجه به یک تجربه به شیوه ای Read More

ذهن آگاهی الف) تعریف نظری: ذهن آگاهی نوعی آگاهی است که از طریق توجه به یک تجربه به شیوه ای Read More