دسته: پایان نامه ها و مقالات

دهد و درست ندارد وسائل خود را به کسی بدهد. در حالیکه در بازی با وسائل بزرگ، او به راحتی می تواند خود را با قواعد بازی تطبیق دهد و نوبت را رعایت کند. وسائل هنری مثل انواع رنگ، مداد و... ادامه

Read more

م می کند. از جمله مواردی که در بازی بیانی استفاده می شود؛ مدادهای رنگی، ماژیکها و کاغذهای نقاشی هستند. بازی بیانی مثل چکش زدن روی اسباب بازی، آب، اسفنج اجازه می دهد که کودک به طور فعال... ادامه

Read more

دوم ، تا پایان حکومت او ،که آغاز انقلاب اسلامی ایران است ، مورد بررسی قرار می گیرد.این دوران همزمان با سال های پایانی امامت آقاخان سوم و بیست و دو سال ابتدای امامت آقاخان چهارم ، می... ادامه

Read more

ایران پرداخت(تارم،158:1381). به نظر می رسد که موقعیت ممتاز خانوادگی مرادمیرزا که برابر با سنّت محلی اسماعیلیان ایران ، به حسین قائنی داعی مشهور می رسد ،باعث شد افراد مختلف از او حمایت... ادامه

Read more

است وروزگار ندیده است ، با او با احترام برخورد کرد .قلعه های حوضه الموت و رودبار که تسلیم مغولان شد ،حدود چهل قلعه بود . گردکوه و لمسر تا مدت ها حفظ شدند ،گردکوه تا مدت بیست سال از... ادامه

Read more

خود به اسماعیلیان پرداخته اند .منابع مورد استفاده این پژوهش به صورت کتاب های خاطرات و سرگذشت نامه ها ، منابع تاریخی و تحقیقات تاریخی دسته بندی و معرفی می گردد.1-5-1کتاب های خاطرات و... ادامه

Read more

جدید، ریزش های شدیدی به وقوع پیوسته و خسارات فراوانی به خطوط ارتباطی و مراکز انسانی وارد ساخته است. شدیدترین این ریزش ها در حوالی تونل میانی منجیل (ریزش دهانه شمالی تونل و مسدود شدن... ادامه

Read more

مورد مطالعه خیلی زیاد نیست. K11 : سنگ آهک دانه ریز، خاکستری روشن، با آمونیت، وکلانیک های بازی دوره ژوراسیک کرتاسه زیرین بوده که جنوب محدوده مورد مطالعه و در دوطرف دره سفیدرود بخصوص در... ادامه

Read more

نمودار 3-17 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان نمودار 3-18 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار رطوبت هوا : بخار آب موجود در هوا به علت پدیده تبخیر از سطوح آزاد آب و تبخیر و... ادامه

Read more