دهد و درست ندارد وسائل خود را به کسی بدهد. در حالیکه در بازی با وسائل بزرگ، او به راحتی می تواند خود را با قواعد بازی تطبیق دهد و نوبت را رعایت کند. وسائل هنری مثل انواع رنگ، مداد و کاغذ … و یا وسائل دست ساز مثل خمیر […]

م می کند. از جمله مواردی که در بازی بیانی استفاده می شود؛ مدادهای رنگی، ماژیکها و کاغذهای نقاشی هستند. بازی بیانی مثل چکش زدن روی اسباب بازی، آب، اسفنج اجازه می دهد که کودک به طور فعال احساسات و انرژی خود را از طریق یک راه درست و قابل […]

ایران پرداخت(تارم،158:1381). به نظر می رسد که موقعیت ممتاز خانوادگی مرادمیرزا که برابر با سنّت محلی اسماعیلیان ایران ، به حسین قائنی داعی مشهور می رسد ،باعث شد افراد مختلف از او حمایت کنند .اما مرادمیرزائی ها ، دیگر هرگز به جامعه اصلی اسماعیلیان نزاری ،نپیوستند . دهه 1940م ، […]

است وروزگار ندیده است ، با او با احترام برخورد کرد .قلعه های حوضه الموت و رودبار که تسلیم مغولان شد ،حدود چهل قلعه بود . گردکوه و لمسر تا مدت ها حفظ شدند ،گردکوه تا مدت بیست سال از نابودی در امان بود .اموال رکن الدین خورشاه را که […]

خود به اسماعیلیان پرداخته اند .منابع مورد استفاده این پژوهش به صورت کتاب های خاطرات و سرگذشت نامه ها ، منابع تاریخی و تحقیقات تاریخی دسته بندی و معرفی می گردد.1-5-1کتاب های خاطرات و سرگذشت نامهعبرت افزااین کتاب شرح حال مختصری از آقاخان محلاتی(آقاخان اول) می باشد ،که به درخواست […]

جدید، ریزش های شدیدی به وقوع پیوسته و خسارات فراوانی به خطوط ارتباطی و مراکز انسانی وارد ساخته است. شدیدترین این ریزش ها در حوالی تونل میانی منجیل (ریزش دهانه شمالی تونل و مسدود شدن آن)، در جنوب بلافصل رودبار (مسدود شدن جاده) و در حد فاصل گنجه و رستم […]

مورد مطالعه خیلی زیاد نیست. K11 : سنگ آهک دانه ریز، خاکستری روشن، با آمونیت، وکلانیک های بازی دوره ژوراسیک کرتاسه زیرین بوده که جنوب محدوده مورد مطالعه و در دوطرف دره سفیدرود بخصوص در مناطقی مانند سراوان، رستم آباد، منجیل مشاهده می گردد رنگ این واحد سبز می باشد […]

گرم-لیترهدایت الکتریکی میکروموسجذب سدیمپ-هاشPHتوتکابن144-861229-136812-522/7-3/8سیاهرود77-243123-37806/0-51/07-1/9فیره رود102-293118-46506/0-6/189/6-4/8زیلیکی73-235110-66303/0-2/869/6-6/8دیسام61-82596-64604/0-89/11/7-4/8شم رود123-265169-4258/0-597/6-9/8 سفیدرود در آستانه اشرفیهسفیدرود تقریباً از ناحیه آستانه تا دریا در شبکه آبیاری سفیدرود تعهدی ندارد مگر زمین هایی که در سال‎های اخیر در مصب تشکیل شده و مورد استفاده کشاورزان و واحدهای دولتی قرار گرفته است. وسعت این اندازه گیری سفیدرود در آستانه […]

نمودار 3-17 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان نمودار 3-18 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار رطوبت هوا : بخار آب موجود در هوا به علت پدیده تبخیر از سطوح آزاد آب و تبخیر و تعرق گیاهان بوجود می آید که توسط جریان وزش باد جابجا می گردد. میزان بخار […]

ر تغییر می کند. به طوری که بررسی این شاخص ها نشان می دهد، فصل غالب بارش تقریباً در تمامی ایستگاه ها فصل بهار می باشد. با توجه به مطالعات انجام یافته در داخل و خارج از کشور بر روی مولفه بارش و دما با روش های متفاوت و نتایج […]

4/1814102/78/66/84/135/185/228/24256/2216تاریک181/149/96/75/71/99/136/184/227/247/241/221/16سدسفیدرود7/191/151/102/72/79/96/159/192/243/279/265/243/17گیلوان5/219/153/102/79/62/107/156/201/259/274/282/2618پارودبار6/194/141/98/62/74/104/153/207/244/275/277/243/17 نمودار 3-1 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درجه سانتیگراد نمودار 3-2 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه منجیل بر حسب درجه سانتیگراد نمودار 3-3 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه قلعه رودخان بر حسب درجه سانتیگراد نمودار 3-4 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه فخرآباد بر حسب درجه سانتیگراد […]

نمرات بالاتر از آن نشان دهند? سطح جرأتمندی بالا و نمرات پایین تر نشان دهند? سطح جرأت مندی پایین می باشد. 3-5-5- دستورالعمل و برنام? آموزش مهارت های ارتباطی این مهارت ها شامل سه دسته از مهارت های زندگی هستند که بیشتر به عنوان مهارت های ارتباطی شناخته می شوند، […]

ی مثبت به مساله به قرار زیر می باشد : – دور نگه داشتن هیجان های منفی مانند افسردگی ، اضطراب وخشم که ممکن است مانع حل مساله شوند. – افزایش هیجانهای مثبت که برای حل مساله نقش تسهیل کننده ایفا می کند . – بازداری از تمایل به بروز […]

ش مهارت ها تأثیر دارد؟ 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش طبق آمار سازمان جهانی بهداشت انواع آسیب های روانی – اجتماعی در اغلب جوامع بطور نگران کننده ای رو به افزایش می باشد ، اختلالات روانی و عصبی ، وابستگی دارویی ، رفتارهای ضد اجتماعی و بزه کاری و …. […]