م می کند. از جمله مواردی که در بازی بیانی استفاده می شود؛ مدادهای رنگی، ماژیکها و کاغذهای نقاشی هستند. Read More

م می کند. از جمله مواردی که در بازی بیانی استفاده می شود؛ مدادهای رنگی، ماژیکها و کاغذهای نقاشی هستند. Read More

جدید، ریزش های شدیدی به وقوع پیوسته و خسارات فراوانی به خطوط ارتباطی و مراکز انسانی وارد ساخته است. شدیدترین Read More

جدید، ریزش های شدیدی به وقوع پیوسته و خسارات فراوانی به خطوط ارتباطی و مراکز انسانی وارد ساخته است. شدیدترین Read More

مورد مطالعه خیلی زیاد نیست. K11 : سنگ آهک دانه ریز، خاکستری روشن، با آمونیت، وکلانیک های بازی دوره ژوراسیک Read More

مورد مطالعه خیلی زیاد نیست. K11 : سنگ آهک دانه ریز، خاکستری روشن، با آمونیت، وکلانیک های بازی دوره ژوراسیک Read More

گرم-لیترهدایت الکتریکی میکروموسجذب سدیمپ-هاشPHتوتکابن144-861229-136812-522/7-3/8سیاهرود77-243123-37806/0-51/07-1/9فیره رود102-293118-46506/0-6/189/6-4/8زیلیکی73-235110-66303/0-2/869/6-6/8دیسام61-82596-64604/0-89/11/7-4/8شم رود123-265169-4258/0-597/6-9/8 سفیدرود در آستانه اشرفیهسفیدرود تقریباً از ناحیه آستانه تا دریا در شبکه آبیاری سفیدرود Read More

گرم-لیترهدایت الکتریکی میکروموسجذب سدیمپ-هاشPHتوتکابن144-861229-136812-522/7-3/8سیاهرود77-243123-37806/0-51/07-1/9فیره رود102-293118-46506/0-6/189/6-4/8زیلیکی73-235110-66303/0-2/869/6-6/8دیسام61-82596-64604/0-89/11/7-4/8شم رود123-265169-4258/0-597/6-9/8 سفیدرود در آستانه اشرفیهسفیدرود تقریباً از ناحیه آستانه تا دریا در شبکه آبیاری سفیدرود Read More

نمودار 3-17 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان نمودار 3-18 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار رطوبت هوا : بخار Read More

نمودار 3-17 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان نمودار 3-18 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار رطوبت هوا : بخار Read More

ر تغییر می کند. به طوری که بررسی این شاخص ها نشان می دهد، فصل غالب بارش تقریباً در تمامی Read More

ر تغییر می کند. به طوری که بررسی این شاخص ها نشان می دهد، فصل غالب بارش تقریباً در تمامی Read More

4/1814102/78/66/84/135/185/228/24256/2216تاریک181/149/96/75/71/99/136/184/227/247/241/221/16سدسفیدرود7/191/151/102/72/79/96/159/192/243/279/265/243/17گیلوان5/219/153/102/79/62/107/156/201/259/274/282/2618پارودبار6/194/141/98/62/74/104/153/207/244/275/277/243/17 نمودار 3-1 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درجه سانتیگراد نمودار 3-2 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه Read More

4/1814102/78/66/84/135/185/228/24256/2216تاریک181/149/96/75/71/99/136/184/227/247/241/221/16سدسفیدرود7/191/151/102/72/79/96/159/192/243/279/265/243/17گیلوان5/219/153/102/79/62/107/156/201/259/274/282/2618پارودبار6/194/141/98/62/74/104/153/207/244/275/277/243/17 نمودار 3-1 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درجه سانتیگراد نمودار 3-2 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه Read More

0 respectively Table 4.29NLP Descriptives for Different Levels of Expert Teaching Style ExpertStatisticStd. ErrorNLPLowMean132.78573.40520 95% Confidence Interval for MeanLower Bound125.4292 Read More

0 respectively Table 4.29NLP Descriptives for Different Levels of Expert Teaching Style ExpertStatisticStd. ErrorNLPLowMean132.78573.40520 95% Confidence Interval for MeanLower Bound125.4292 Read More