دسته: پایان نامه های روانشناسی

فوریه 6, 2019 0

نیازهای آموزشی

By edame

اهداف آموزش ضمن خدمت را میتوان در سه مقوله فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیمبندی نمود. از جهت فردی، اهداف آموزش…