دسته: پایان نامه ها

تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های 19 و 20 میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی90 در ارتباط بوده‌اند و... ادامه

Read more

میکنند. 2-متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر میکنند. 3-متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند. در الگوهای اثرات ثابت... ادامه

Read more

پژوهشهای آتی:برای تکمیل مطالعهی صورت گرفته در این پژوهش، چند پیشنهاد برای مطالعاتی که در آینده صورت خواهد گرفت مطرح میشود. اثر بحران مالی بر سهم تجارت دوجانبه خدمات از کل تجارت... ادامه

Read more

بدان اشاره شد، الگوی جاذبه ابزاری مناسب برای بررسی جریان تجارت دوجانبه است. این فصل در دو قسمت تنظیم شده است. ابتدا آزمونهای برآوردهای صورت گرفته در دو بخش ارائه شده است. بخش اول اثر... ادامه

Read more

نرخهای بهره آتی است؛ همچنین اثرات این دسته از سیاستها بر سیستمهای مالی و فعالیتهای اقتصادی، برخلاف سیاستهای پولی متعارف، متغیر خواهد بود. یکی از برجستهترین آموزههای که در مقاله وی... ادامه

Read more

گردشگر بین المللی مجددا مشاهده شد. در پایان سال 2009 کشورهای با درآمد پاین و کشورهای با درآمد پایینتر حد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد بالا و با درآمد بالاتر از حد متوسط نقش مهمتری در... ادامه

Read more

از عوامل و گردشگری بین الملل:نظریه عطایای الهی در سال 1919 توسط هکشر22 به وجود آمد و در سال 1933 به وسیله ی اوهلین23 تکمیل گردید. این نظریه متکی بر توزیع عطایای الهی در هر کشور است. طبق... ادامه

Read more

ای با این مضمون آمده است:((هر چه کار مشکل تر باشد؛ آزمایشِ بهتری برای سنجش مرد است )). معنای این جمله آن است که توانایی فائق آمدن بر کارهای سخت نشانه ی مرد بودن است و هرچه این توانایی... ادامه

Read more