منافع و مزاياي اندازه گيري سرمايه فكري شناسايي و نقشه يابي (نقشه برداري[1]) دارايي هاي نامشهود شناخت الگوهاي جريان هاي دانشي دردرون سازمان اولويت بندي مباحث دانشي حياتي و سرنوشت ساز تسريع و شتاب دادن به الگوهاي يادگيري درون سازماني شناسايي بهترين عمليات[2] و اشاعه آن در سرتاسر سازمان تحت […]

محافظه کاری و مشکلات نمایندگی: مدیران ارشد شرکت ها که مسئول تهیه صورت های مالی هستند با داشتن اطلاعات کامل از وضعیت مالی شرکت، آگاهی بیشتری نسبت به سرمایه گذران و اعتباردهندگان دارند و اغلب خوشبین اند و سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در صورتی […]

مفهوم کیفیت سود براساس تاثیرگذاری درتصمیم مفهوم کیفیت سود براساس انجام تصمیمات، برانگیزه ها وتخصص تهیه کنندگان اطلاعات و حسابرسان تاکید دارد. دو رویکرد در این دیدگاه وجود دارد. در اولین رویکرد کیفیت سود به صورت عکس با میزان قضاوت ها و برآوردهای بکار رفته توسط تهیه کنندگان گزارش های […]

دلایل واکنش های متفاوت بازار در مورد واكنش هاي متفاوت بازار در برابر سود خالص مبتني بر هزينه هاي تاريخي چندين دليل ارائه شده است ما به ترتيب، برخي از اين ها را بررسي مي نماييم. ۱) بتا هر قدر ترتيب يا توالي بازدهي هاي مورد انتظار آينده شركت پر […]

گزارش مالی صورت های مالی مجموعه ای است از صورت های مجزا و در عین حال مرتبط بایکدیگر که اساسا وضیعت مالی و نتایج عملیات یک واحد اقتصادی را نشان می دهد . گزارشهای مالی که بخش محوری آنرا صورت های مالی تشکیل می دهد ، محصول گزارشگری مالی و […]

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری اطلاعات مالی ایران دو ویژگی «قابل فهم بودن» و«قابل مقایسه بودن» اصلی ترین خصوصیات مرتبط با نحوه ارائه اطلاعات حسابداری می باشند:   الف) قابل فهم بودن يکي از ويژگيهاي مهم خاص استفاده کننده در چارچوب نظري IASB […]