دسته: مقالات و پایان نامه های سری یازدهم

اکتبر 20, 2020 Off

روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ- قسمت ۱۸

By مدیر سایت

محاسبه……………………………………………………………………………………………………………………………………..computationثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Constantهمگرائی………………………………………………………………………………………………………………………………….Convergenceمتناظر…………………………………………………………………………………………………………………………………Correspondingتجزیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..Decompositionکاهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………Deflationوابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………Dependentقابل قطری شدن…………………………………………………………………………………………………………….. Diagonalizableقطری غالب……………………………………………………………………………………………………………Diagonally dominantبعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dimensionروش مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………… Direct methodخواسته شده……………………………………………………………………………………………………………………………………….Desiredمجزا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Distinctتوزیع………………………………………………………………………………………………………………………………………….Distributionفضای ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………. Eigenspaceمقدارویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………..Eigenvalueبردارویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………….Eigenvectorدرایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Entryمعادل……………………………………………………………………………………………………………………………………………Equivalentصریح، روشن……………………………………………………………………………………………………………………………………….Explicitخارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….Externalفاکتورگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..Factorizationتعمیم یافته………………………………………………………………………………………………………………………………..Generalizedتولیدکردن………………………………………………………………………………………………………………………………………..Generateسراسری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Globalبزرگترین……………………………………………………………………………………………………………………………………………Greatestهرمیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..Hermitianضمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Implicitبردار مستقل……………………………………………………………………………………………………………….Independent vectorضرب داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..Inner-productاولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Initialبازه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Intervalبررسی کردن………………………………………………………………………………………………………………………………Investigateتکرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Iterationمستقل خطی…………………………………………………………………………………………………………..Linear independent