می کنند، این ضد یخ ها با پیوند های الکتروستاتیکی که با فسفولیپید های غشا ایجاد می کنند، باعث حفظ پایداری غشا سلولی می شوند (۲۶). ۱-۲-۳-۲-سرم سرم در محیط پایه برای حفظ سلول ها، بافت و کاهش اثرات مخرب ضدیخ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته محققان […]

جنس سیلیکون قرار گرفته و از پلاتینیوم بعنوان کاتالیست در آند و کاتد استفاده می‌شود. معمولاً دمای کاری آنها بین ?c150 تا ?c220 می‌باشد. امروزه از آن‌ها بعنوان ایستگاه‌های ثابت تولید الکتریسیته بصورت نیمه تجاری استفاده می‌شود. ۲-۲-۴ پیل‌های سوختی کربنات مذاب پیل‌های سوختی کربنات مذاب که الکترولیت آن‌ها ترکیبی […]

نمرات کمتری نسبت به کودکان ترم در زمینه های کارکرد اجرایی و توجهی داشتند. گروه پره ترم نمرات ضریب هوشی در حدود پایین گستره نرمال داشتند. محققان نتیجه گرفتند که کودکان پره ترم، مشکلات خفیف در زمینه کارکردهای اجرایی و توجهی دارند (۵۰). نقد پژوهش: این پژوهش به بررسی پیامد […]

شود. k_λ=Rr_0/(ir_(p )^2+( λ⁄۲ )R(R-r_0 ))=1.88≈۲ بنابراین مقادیر α و μ تغییر چندانی نمی‌کند. حال بقیه پارامترها محاسبه می‌شود (مطابق شکل ۴-۱): D_s=2R+〖d^’〗_p≅۶ mm l=d_o=1 mm l_s=10 mm l_p=3〖d^’〗_p=2.91 لذا ضخامت دایره خواهد شد: t=l_(p )/√۳=۱.۶۸ mm≈۲ mm شکل ۴-۱- شماتیک انژکتور پیچشی با مشخص کرد

تعداد بیشتری مخزن شیشه‌ای و یا فولاد زنگ نزن مجهز است که حاوی ml500 و یا بیشتر از حلال است. مخازن اغلب به وسایلی برای حذف گازهای حل شده، معمولاً اکسیژن و نیتروژن مجهزند که با تشکیل حباب‌ها سبب پهن شدن نوار می‌شوند و علاوه بر این، اغلب با عملکرد […]

مسئله باقی میماند که در چه وضعیتی میتوان فعالیت این عضله را از سایر عضلات جدا کرد. در این مطالعه به دنبال وضعیتی هستیم که بتواند فعالیت عضله فوقخاری را از سایر عضلات جدا کند. ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۴-۱-اهداف کلی: عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیتهای مختلف ۱-۴-۲-اهداف جزئی RMS عضلات […]

نازک بوده که با استفاده از دو غلتک به سوی قالب تغذیه می‌شوند. ۲-۶- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR)21 کاملاً مشهود است که ریز دانه کردن مواد همان طور که باعث بهبود استحکام می‌شود، باعث بهبود در شکل پذیری مواد نیز می‌شود. در فلزات، ریز دانه کردن مواد […]

نظر می رسد. ۱-۵-۲- مطالعات انجام شده در زمینه آزاد سازی در وهله نخست اغلب به نظر می رسد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختار عمدتا خصوص آن نیاز چندانی به آزاد سازی ندارد یا دست کم آزاد سازی در این قملرو چندان اساس و بنیادی را در بر نمی […]

ساخته شده است که زمینه مساعد برای کاربرد سیاست های سازمان های جهانی و برخی دولت ها فراهم آید. به اینترتیب به نظر می آید بخش غیررسمی زمینه را مساعد می نماید تا بدون لطمه زدن به اغنیا بتوان به فقرا کمک نمود و راهی برای کاهش فشارهای موجود برای […]