تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های 19 و 20 میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی90 در ارتباط بوده‌اند و بسیاری از بحران‌ها با این هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعیت‌های دیگری که اغلب تحت عنوان بحران‌های مالی […]

میکنند. 2-متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر میکنند. 3-متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند. در الگوهای اثرات ثابت (FE)،عواملی به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته میشود که مخصوص واحدهای انفرادی بوده و در طول زمان […]

پژوهشهای آتی:برای تکمیل مطالعهی صورت گرفته در این پژوهش، چند پیشنهاد برای مطالعاتی که در آینده صورت خواهد گرفت مطرح میشود. اثر بحران مالی بر سهم تجارت دوجانبه خدمات از کل تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری بررسی شود. میزان اثرگذاری بحران بر حجم تجارت دوجانبه در دو بخش خدمات و […]

بدان اشاره شد، الگوی جاذبه ابزاری مناسب برای بررسی جریان تجارت دوجانبه است. این فصل در دو قسمت تنظیم شده است. ابتدا آزمونهای برآوردهای صورت گرفته در دو بخش ارائه شده است. بخش اول اثر بحران مالی بر کل تجارت دوجانبه خدمات بررسی شده و در بخش دوم اثر بحران […]

نرخهای بهره آتی است؛ همچنین اثرات این دسته از سیاستها بر سیستمهای مالی و فعالیتهای اقتصادی، برخلاف سیاستهای پولی متعارف، متغیر خواهد بود. یکی از برجستهترین آموزههای که در مقاله وی ارائه شده است این است که مشخصههای اقتصادی کشورها نقش اساسی در تنوع به کارگیری سیاستهای اقتصادی مقابله با […]

گردشگر بین المللی مجددا مشاهده شد. در پایان سال 2009 کشورهای با درآمد پاین و کشورهای با درآمد پایینتر حد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد بالا و با درآمد بالاتر از حد متوسط نقش مهمتری در گردشگری بین الملل نسبت به سال 2008 داشتند. نمودار (2-8): درصد تغییرتعداد ورود […]

از عوامل و گردشگری بین الملل:نظریه عطایای الهی در سال 1919 توسط هکشر22 به وجود آمد و در سال 1933 به وسیله ی اوهلین23 تکمیل گردید. این نظریه متکی بر توزیع عطایای الهی در هر کشور است. طبق نظریهی هکشر و اوهلین کشورهایی که دارای مقادیر زیادی سرمایه هستند، کالاهایی […]

…………………………………………………………………………352-7- مطالعات گذشته:………………………………………………………………………………………………………………..372-7-1 مطالعات داخلی:……………………………………………………………………………………………………………..372-7-2 مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………392-8- خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………44فصل سوم: روش پژوهشمقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………453-1-1- الگوی جاذبه تجاری……………………………………………………………………………………………………..453-2- الگوی تجربی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………493-3- معرفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………513- 4- روش تخمین الگو:…………………………………………………………………………………………………………..553-5-جامعه آماری:……………………………………………………………………………………………………………………..563-5-1- محدوده ی مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..563-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:……………………………………………………………………….573-6-خلاصه و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….59فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگومقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………..604-1-آزمون های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………….604-1-1-آزمون F […]

ای با این مضمون آمده است:((هر چه کار مشکل تر باشد؛ آزمایشِ بهتری برای سنجش مرد است )). معنای این جمله آن است که توانایی فائق آمدن بر کارهای سخت نشانه ی مرد بودن است و هرچه این توانایی افزایش یابد درجه ی مردانگی نیز بالاتر می رود . این […]

یوشیج ، پروین اعتصامی ، محمود حسابی ، سعید کاظمی ، محمد علی رجایی ، محمد بهشتی ، مصطفی چمران و داستانی از یک بسیجی پرداخته می شود. تنها زنی که از او با عنوان « مرواریدی در صدف» یاد می شود ؛ پروین اعتصامی است. این عنوان نیاز زنان […]

دسامبر 2007) مشکلات امنیتی ـ سیاسی را بر سر راه اصلاحات و نوگرایی اسد به وجود آورد ( قاسمیان، 1392: 55). بشار در فاصله سال های 2009 تا 2011 م به منظور ارتقا و تحکیم جایگاه سوریه در منطقه و جامعه بین المللی و هم چنین گشودن درهای اقتصاد و […]

سلفی در منطه و پشتیبانی از محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، در جهت نفوذ و جذب همپیمانان بیشتر در خاورمیانه گام برداشته و زمینه ی انزوا و تضعیف حکومت سعودی را فراهم نماید. به طور کلی منطقه ی خاورمیانه به جهات مختلفی نظیر دارا بودن منابع سرشار انرژی، موقعیت […]

توانبهاقداماینکشوردرتحریماجلاسسرانکشورهایعربدرسال1982اشارهکرد.گذشتهازاینهاسوریهدراوجتحریمتسلیحاتیایران،توانستسلاحهایپیشرفتهدفاعیرادراختیارجمهوریاسلامیایرانقراردهد.سوریههمچنینباعثتعمیقروابطایرانبالبنانشد ( کتابسبزسوریه،1387، 226).ازسال2003وبااشغالعراقتوسطامریکا،سوریهوایرانقراردادهایشانراافزایشوتقویتکردهاندوتلاشنمودندتاسیاست هایشانرادرجهتبرآوردهکردنورویاروییباچالشجدیدهمگامسازند. تبادلاتبیندوکشوردر سطحبالاییافزایشیافت.همچنیندرجولایسال2004،بشاراسدرئیسجمهورسوریهبهایرانسفر کرد) (,Goodarzi, 2006:289بنابراینسوریهبلافاصلهبهتنهامتحدعربیایرانمنطقهتبدیلشد. اهمیتروابطدوکشوربهگونهایبودهکهرهبرانقلابدرملاقاتیکهبابشاراسددرسال1385داشتندایرانوسوریهراعمقاستراتژیکییکدیگرنامیدهوتأکیدفرمودندکهاینروابطازدیرینهترینوممتازترینروابطکشورهایمنطقهاست(کتابسبزسوریه،1387: 228). یکیازموضوعاتتبلیغاتیرسانه هاودولتهایخارجی،درموردروابطایرانوسوریهبررویبهرهبرداریایرانازاینروابطتأکیدمیکنند.حتیبرخیمنابعغربی،سوریهراعمقاستراتژیکیایرانمیدانند،بهنحویکهخروجسوریهازلبنانرابهمعنایتضعیفنقشایراندرلبنانارزیابیکردند ( طاهایی، 1388: 134)روابط سوریهباایرانبرایاینکشورنیزمزایایاقتصادیوسیاسیمهمیداشتهاستکهازآنجملهمیتوانبهافزایشنقشوجایگاهمنطقه ایسوریهوهمچنیننقشمیانجی گرانهایراندرقبالبحرانروابطترکیهباسوریهاشارهکرد.تهراندرطولسهدههگذشتههموارهبهسوریهکمکهایمادیومعنویکردهاست.همکاریهایسیاسی،نظامیوامنیتیتهرانودمشقنیزازهمیننقطهآغازشدهاست. درخصوصروابطایرانوسوریههمچنینبایدبهنقشلجستیکیوپراهمیتسوریهبرایحزباللهلبنانوحماسکهازمتحدانسیاسیایرانهستندنیزاشارهکرد. حزباللهبهعنوانسلاحاستراتژیکیجمهوریاسلامیبهشمارمیآید،بنابراینازآنجاکهسوریهیکیازمهمترینپلهایارتباطیمیانایرانوحزب اللهاستوتغییرحکومتدرسوریهبهمعنایقطعاینپلارتباطیاست،لذااهمیتبقایحکومتبشاراسدبرایحفظهرچهبهتراینارتباطازاهمیتفراوانیبرایجمهوریاسلامیایرانبرخورداراست. بهعقیدهکارشناسان،ازآنجاییکهسوریهدرطولسالهایگذشته«پلارتباطی»ایرانباحزباللهلبنانوجنبشهایحماسوجهاداسلامیفلسطینبوده،دمشقاهمیتبیشتریبرایرهبرانتهرانپیداکردهاست.بلندیهایجولانسوریهازسال 1967 میلادیوجنگهایششروزهاعرابواسرائیلدراختیارتلآویوقرارداردودربرابررژیم «خطمقاومت»همینموضوعباعثشدهکهایران،سوریهراقسمتیازصهیونیستیبهشمارآوردهوهمکاریهایخودراباآنافزایشدهد. روابطایرانوسوریهدر30سالگذشتهروابطیمستحکموروبهرشدبودهاست.مناسباتسهدههگذشته یجمهوریاسلامیایرانوسوریهحکایتازرشدعمیقروابطسیاسیوامنیتیدوکشورمذکوردارد. تحولاتمنطقهایوبینالمللی،ویژگیرهبراندوکشور،دشمنانودوستانمشترکمنطقهایونیازهایداخلیدوکشور،موجباتنزدیکیهرچهبیشترمناسباتایرانوسوریهراپدیدآوردهاست.ازجهتفرهنگی-اجتماعی،اشتراکاتایرانوسوریهبیشازتفاوتهایآنهاست. درواقعجداازاختلافاتایدئولوژیکی حکومتیمیاندوکشور-نظامسیاسیملیگراباگرایشهایسوسیالیستیسکولاردرسوریهونظاماسلامگراوحکومتدینیدرایران- دوکشورباتوجهبهمسلمانبودنوروابطو پیشینهتاریخیباهویتهایمذهبیدرابعادتاریخی،مذهبیوفرهنگیدارایتعلقاتوگرایشهایینسبتبههممیباشند (طاهایی، 1388: 40)، ازلحاظسیاسیوامنیتی،سوریهعالیترینسطحروابط یککشورعربیباایرانراداردوروابطتهرانباهیچیکازپایتختهایعربیبهاندازهروابطتهران_دمشقدارایپشتوانهواهمیتنیست. باشروعبحران،روابطنظامیوامنیتیسوریهوایرانبیشترشدهاست.سپاهپاسدارانایران،کهمهمترینوقدرتمندترینحامیحزباللهدرایرانمحسوبمیشود،حمایتخودازحکومتبشاراسدراافزایشداد،آنهانیروهاینظامیوامنیتیکلیدیسوریهراآموزشدادندوبهاینکشورکمککردندتاتوانایینظامیخودراگسترشدهد. از سوی دیگر، حمایت دولت ایران از دولت اسد […]

ن سوریه، موجب افزایش سطح رقابت های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شده است.1-5-2- فرضیات فرعی1- رقابت و اختلافات عمده دو کشور ایران و عربستان را می توان رقابت های ایدئولوژیکی و ژئوپلتیکیدانست2-رقابت ایران و عربستان سعودی در سطح منطقه، موجب پر رنگ شدن اختلافات بنیادین شیعه […]

……………………………………………………………………………………113نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………..116منابعومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….118 بخش اول کلیات و داده های نظری فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- بیان مسئلهجمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت منطقه ای خاورمیانه شناخته می شوند که در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک دارای اختلافات گسترده و ریشه ای می باشند. این اختلافات […]