…………………………………………………………………………352-7- مطالعات گذشته:………………………………………………………………………………………………………………..372-7-1 مطالعات داخلی:……………………………………………………………………………………………………………..372-7-2 مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………392-8- خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………44فصل سوم: روش پژوهشمقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………453-1-1- الگوی جاذبه تجاری……………………………………………………………………………………………………..453-2- الگوی Read More

…………………………………………………………………………352-7- مطالعات گذشته:………………………………………………………………………………………………………………..372-7-1 مطالعات داخلی:……………………………………………………………………………………………………………..372-7-2 مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………392-8- خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………44فصل سوم: روش پژوهشمقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………453-1-1- الگوی جاذبه تجاری……………………………………………………………………………………………………..453-2- الگوی Read More

ای با این مضمون آمده است:((هر چه کار مشکل تر باشد؛ آزمایشِ بهتری برای سنجش مرد است )). معنای این Read More

ای با این مضمون آمده است:((هر چه کار مشکل تر باشد؛ آزمایشِ بهتری برای سنجش مرد است )). معنای این Read More

یوشیج ، پروین اعتصامی ، محمود حسابی ، سعید کاظمی ، محمد علی رجایی ، محمد بهشتی ، مصطفی چمران Read More

یوشیج ، پروین اعتصامی ، محمود حسابی ، سعید کاظمی ، محمد علی رجایی ، محمد بهشتی ، مصطفی چمران Read More

توانبهاقداماینکشوردرتحریماجلاسسرانکشورهایعربدرسال1982اشارهکرد.گذشتهازاینهاسوریهدراوجتحریمتسلیحاتیایران،توانستسلاحهایپیشرفتهدفاعیرادراختیارجمهوریاسلامیایرانقراردهد.سوریههمچنینباعثتعمیقروابطایرانبالبنانشد ( کتابسبزسوریه،1387، 226).ازسال2003وبااشغالعراقتوسطامریکا،سوریهوایرانقراردادهایشانراافزایشوتقویتکردهاندوتلاشنمودندتاسیاست هایشانرادرجهتبرآوردهکردنورویاروییباچالشجدیدهمگامسازند. تبادلاتبیندوکشوردر سطحبالاییافزایشیافت.همچنیندرجولایسال2004،بشاراسدرئیسجمهورسوریهبهایرانسفر کرد) (,Goodarzi, 2006:289بنابراینسوریهبلافاصلهبهتنهامتحدعربیایرانمنطقهتبدیلشد. اهمیتروابطدوکشوربهگونهایبودهکهرهبرانقلابدرملاقاتیکهبابشاراسددرسال1385داشتندایرانوسوریهراعمقاستراتژیکییکدیگرنامیدهوتأکیدفرمودندکهاینروابطازدیرینهترینوممتازترینروابطکشورهایمنطقهاست(کتابسبزسوریه،1387: 228). یکیازموضوعاتتبلیغاتیرسانه هاودولتهایخارجی،درموردروابطایرانوسوریهبررویبهرهبرداریایرانازاینروابطتأکیدمیکنند.حتیبرخیمنابعغربی،سوریهراعمقاستراتژیکیایرانمیدانند،بهنحویکهخروجسوریهازلبنانرابهمعنایتضعیفنقشایراندرلبنانارزیابیکردند ( طاهایی، 1388: 134)روابط سوریهباایرانبرایاینکشورنیزمزایایاقتصادیوسیاسیمهمیداشتهاستکهازآنجملهمیتوانبهافزایشنقشوجایگاهمنطقه ایسوریهوهمچنیننقشمیانجی Read More

توانبهاقداماینکشوردرتحریماجلاسسرانکشورهایعربدرسال1982اشارهکرد.گذشتهازاینهاسوریهدراوجتحریمتسلیحاتیایران،توانستسلاحهایپیشرفتهدفاعیرادراختیارجمهوریاسلامیایرانقراردهد.سوریههمچنینباعثتعمیقروابطایرانبالبنانشد ( کتابسبزسوریه،1387، 226).ازسال2003وبااشغالعراقتوسطامریکا،سوریهوایرانقراردادهایشانراافزایشوتقویتکردهاندوتلاشنمودندتاسیاست هایشانرادرجهتبرآوردهکردنورویاروییباچالشجدیدهمگامسازند. تبادلاتبیندوکشوردر سطحبالاییافزایشیافت.همچنیندرجولایسال2004،بشاراسدرئیسجمهورسوریهبهایرانسفر کرد) (,Goodarzi, 2006:289بنابراینسوریهبلافاصلهبهتنهامتحدعربیایرانمنطقهتبدیلشد. اهمیتروابطدوکشوربهگونهایبودهکهرهبرانقلابدرملاقاتیکهبابشاراسددرسال1385داشتندایرانوسوریهراعمقاستراتژیکییکدیگرنامیدهوتأکیدفرمودندکهاینروابطازدیرینهترینوممتازترینروابطکشورهایمنطقهاست(کتابسبزسوریه،1387: 228). یکیازموضوعاتتبلیغاتیرسانه هاودولتهایخارجی،درموردروابطایرانوسوریهبررویبهرهبرداریایرانازاینروابطتأکیدمیکنند.حتیبرخیمنابعغربی،سوریهراعمقاستراتژیکیایرانمیدانند،بهنحویکهخروجسوریهازلبنانرابهمعنایتضعیفنقشایراندرلبنانارزیابیکردند ( طاهایی، 1388: 134)روابط سوریهباایرانبرایاینکشورنیزمزایایاقتصادیوسیاسیمهمیداشتهاستکهازآنجملهمیتوانبهافزایشنقشوجایگاهمنطقه ایسوریهوهمچنیننقشمیانجی Read More

……………………………………………………………………………………113نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………..116منابعومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….118 بخش اول کلیات و داده های نظری فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- بیان مسئلهجمهوری اسلامی ایران و عربستان Read More

……………………………………………………………………………………113نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………..116منابعومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….118 بخش اول کلیات و داده های نظری فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- بیان مسئلهجمهوری اسلامی ایران و عربستان Read More