نویسنده: mitra1--javid

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

پایان نامه درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دهد و درست ندارد وسائل خود را به کسی بدهد. در حالیکه در بازی با وسائل بزرگ، او به راحتی می تواند خود را با قواعد بازی تطبیق دهد و نوبت را رعایت کند. وسائل هنری مثل انواع رنگ، مداد و کاغذ … و یا وسائل دست ساز مثل خمیر و گل و یا آب و شن کمتر از اسباب بازیهای برای مبدل شدن (لباس و کلاه و …) و…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

پایان نامه درباره آداب و رسوم

م می کند. از جمله مواردی که در بازی بیانی استفاده می شود؛ مدادهای رنگی، ماژیکها و کاغذهای نقاشی هستند. بازی بیانی مثل چکش زدن روی اسباب بازی، آب، اسفنج اجازه می دهد که کودک به طور فعال احساسات و انرژی خود را از طریق یک راه درست و قابل قبول انتقال دهد. بازی مهارتی۳۲ : بازی مهارتی راهیی جهت کنترل، یا تسلط بر محیط توسط کودک است. این نوع…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

منبع پایان نامه با موضوع دانش آموزان پسر، استان خراسان، سلطان محمد، امام سجاد

ایران پرداخت(تارم،۱۵۸:۱۳۸۱). به نظر می رسد که موقعیت ممتاز خانوادگی مرادمیرزا که برابر با سنّت محلی اسماعیلیان ایران ، به حسین قائنی داعی مشهور می رسد ،باعث شد افراد مختلف از او حمایت کنند .اما مرادمیرزائی ها ، دیگر هرگز به جامعه اصلی اسماعیلیان نزاری ،نپیوستند . دهه ۱۹۴۰م ، بیشتر مرادمیرزائی های سده و اطراف آن تحت رهبری بی بی طلعت ، دختر مرادمیرزا بودند و به مذهب اثنی…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

منبع پایان نامه با موضوع آداب و رسوم، انقلاب مشروطه، خواجه نظام الملک، سلطان محمد

خود به اسماعیلیان پرداخته اند .منابع مورد استفاده این پژوهش به صورت کتاب های خاطرات و سرگذشت نامه ها ، منابع تاریخی و تحقیقات تاریخی دسته بندی و معرفی می گردد.۱-۵-۱کتاب های خاطرات و سرگذشت نامهعبرت افزااین کتاب شرح حال مختصری از آقاخان محلاتی(آقاخان اول) می باشد ،که به درخواست آقاخان محلاتی نوشته شده است ،نویسنده اصلی آن میرزا احمد وقاربن وصال شیرازی می باشد .شرح حال مجملی از زندگی…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

مقاله درمورد اراضی، سفیدرود، ایستگاههای، مناطقی

جدید، ریزش های شدیدی به وقوع پیوسته و خسارات فراوانی به خطوط ارتباطی و مراکز انسانی وارد ساخته است. شدیدترین این ریزش ها در حوالی تونل میانی منجیل (ریزش دهانه شمالی تونل و مسدود شدن آن)، در جنوب بلافصل رودبار (مسدود شدن جاده) و در حد فاصل گنجه و رستم آباد (مسدود شدن جاده) و . . . اتفاق افتاده است. در روستای مولمه علاوه بر ویرانی مساکن روستایی، قطعه…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

مقاله درمورد غربی، سفیدرود، شرقی، منجیل

مورد مطالعه خیلی زیاد نیست. K11 : سنگ آهک دانه ریز، خاکستری روشن، با آمونیت، وکلانیک های بازی دوره ژوراسیک کرتاسه زیرین بوده که جنوب محدوده مورد مطالعه و در دوطرف دره سفیدرود بخصوص در مناطقی مانند سراوان، رستم آباد، منجیل مشاهده می گردد رنگ این واحد سبز می باشد و مساحتی را بصورت پراکنده در بر می‎گیرد. K21 : سنگ آهک لایه ای خاکستری و سنگ آهک رسی دوره…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

مقاله درمورد شهرستان رودبار

گرم-لیترهدایت الکتریکی میکروموسجذب سدیمپ-هاشPHتوتکابن۱۴۴-۸۶۱۲۲۹-۱۳۶۸۱۲-۵۲۲/۷-۳/۸سیاهرود۷۷-۲۴۳۱۲۳-۳۷۸۰۶/۰-۵۱/۰۷-۱/۹فیره رود۱۰۲-۲۹۳۱۱۸-۴۶۵۰۶/۰-۶/۱۸۹/۶-۴/۸زیلیکی۷۳-۲۳۵۱۱۰-۶۶۳۰۳/۰-۲/۸۶۹/۶-۶/۸دیسام۶۱-۸۲۵۹۶-۶۴۶۰۴/۰-۸۹/۱۱/۷-۴/۸شم رود۱۲۳-۲۶۵۱۶۹-۴۲۵۸/۰-۵۹۷/۶-۹/۸ سفیدرود در آستانه اشرفیهسفیدرود تقریباً از ناحیه آستانه تا دریا در شبکه آبیاری سفیدرود تعهدی ندارد مگر زمین هایی که در سال‎های اخیر در مصب تشکیل شده و مورد استفاده کشاورزان و واحدهای دولتی قرار گرفته است. وسعت این اندازه گیری سفیدرود در آستانه برای داشتن بیلان کلی از آب سفیدرود و به لحاظ مسائل شیلاتی در سر دهانه سفیدرود واجد اهمیت بسیار است.…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

مقاله درمورد شهرستان رودبار

نمودار ۳-۱۷ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان نمودار ۳-۱۸ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار رطوبت هوا : بخار آب موجود در هوا به علت پدیده تبخیر از سطوح آزاد آب و تبخیر و تعرق گیاهان بوجود می آید که توسط جریان وزش باد جابجا می گردد. میزان بخار آب و هوا از تغییرات دمای هوا تبعیت می کند و افزایش دما موجب افزایش بخار آب می گرددو روند…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

مقاله درمورد شهرستان رودبار، فشار بخار آب

ر تغییر می کند. به طوری که بررسی این شاخص ها نشان می دهد، فصل غالب بارش تقریباً در تمامی ایستگاه ها فصل بهار می باشد. با توجه به مطالعات انجام یافته در داخل و خارج از کشور بر روی مولفه بارش و دما با روش های متفاوت و نتایج حاصله، اکثراً نوسانات زمانی و مکانی را مورد اشاره قرار داده اند و تغییرات اقلیمی در تمام نقاط جهان یکی…

Posted on: دسامبر 29, 2018 Posted by: mitra1--javid Comments: 0

مقاله درمورد ایستگاه، یخبندان، روزهای، سانتیگراد

۴/۱۸۱۴۱۰۲/۷۸/۶۶/۸۴/۱۳۵/۱۸۵/۲۲۸/۲۴۲۵۶/۲۲۱۶تاریک۱۸۱/۱۴۹/۹۶/۷۵/۷۱/۹۹/۱۳۶/۱۸۴/۲۲۷/۲۴۷/۲۴۱/۲۲۱/۱۶سدسفیدرود۷/۱۹۱/۱۵۱/۱۰۲/۷۲/۷۹/۹۶/۱۵۹/۱۹۲/۲۴۳/۲۷۹/۲۶۵/۲۴۳/۱۷گیلوان۵/۲۱۹/۱۵۳/۱۰۲/۷۹/۶۲/۱۰۷/۱۵۶/۲۰۱/۲۵۹/۲۷۴/۲۸۲/۲۶۱۸پارودبار۶/۱۹۴/۱۴۱/۹۸/۶۲/۷۴/۱۰۴/۱۵۳/۲۰۷/۲۴۴/۲۷۵/۲۷۷/۲۴۳/۱۷ نمودار ۳-۱ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درجه سانتیگراد نمودار ۳-۲ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه منجیل بر حسب درجه سانتیگراد نمودار ۳-۳ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه قلعه رودخان بر حسب درجه سانتیگراد نمودار ۳-۴ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه فخرآباد بر حسب درجه سانتیگراد نمودار ۳-۵ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه آستانه بر حسب درجه سانتیگراد نمودار ۳-۶ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه تاریک…