نویسنده: 92

مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی مرحله نخست: آماده ‌سازی در مرحله آماده‌سازی، معلمان تلاش می‌کنند دانش‌آموزان را ترغیب کنند، تا دسته فعالیت اشاره شده در... ادامه

Read more

اصول بازی درمانی برخی از تکنیک‌های بازی‌درمانی را می‌توان در موقعیت‌ها و زمینه‌های آموزش به‌کار برد. معلمان کلاس برای تفسیر بالینی بازی، تعلیم ندیده‌اند با این وجود، می‌توانند... ادامه

Read more