پایان نامه ارشد درمورد
سیاست خارجی، فرامنطقه ای، عوامل داخلی، ساختار سیاسی

پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، فرامنطقه ای، عوامل داخلی، ساختار سیاسی

دسامبر 24, 2018 0 By edame

اسلامی ایران، عربستان سعودی، سیاست خارجی، رقابت،منطقه، بحران سوریه.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول:کلیات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3- حدود پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4- سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1- سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-2- سوالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………7
1-5- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………8
1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5-2- فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….9
1-7- سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9
فصل دوم: مبحث تئوریک پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-1- مبانی نظری(رئالیسم و نورئالیسم)…………………………………………………………………………………………….10
2-2- مبانی مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-1- بازخورد………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-2- بحران…………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3- رقابت ……………………………………………………………………………………………………………………………14
فصل سوم: بررسی روابط ایران و عربستان با عنایت به نقش سوریه در نگاه کلان
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
3-1- تاریخچه روابط ایران و عربستان ………………………………………………………………………………………………15
3-2- تاریخچه سوریه ……………………………………………………………………………………………………………………19
3-2-1- سیاست خارجی ایران و سوریه در قبال یکدیگر……………………………………………………………………..21
3-2-2- سیاست خارجی عربستان و سوریه در قبال یکدیگر………………………………………………………………….27
3-2-3- بحران سوریه …………………………………………………………………………………………………………………..28
بخش دوم: بحران سوریه و بازخورد آن بر روابط ایران و عربستان
فصل اول: تاریخچه روابط ایران و عربستان با عنایت به نوسانات رقابت و همکاری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………34
1-1- روند همکاری دو کشور از زمان شروع روابط ……………………………………………………………………………35
1-1-1- روند همکاری دو کشور در زمینه امنیت منطقه ……………………………………………………………………….35
1-1-2- روند همکاری دو کشور در جهت گسترش سازمان های اسلامی ……………………………………………….36
1-2- روند رقابت و تنازع دو کشور از زمان شروع روابط …………………………………………………………………….37
1-2-1- رقابت ژئوپلتیکی دو کشور …………………………………………………………………………………………………40
1-2-2- رقابت دو کشور بر سر انرژی ………………………………………………………………………………………………46
1-2-3- رقابت دو کشور در جهت بسط هژمونی در منطقه …………………………………………………………………..47
1-2-4- رقابت های ایدئولوژیک دو کشور ………………………………………………………………………………………50
1-2-5- رقابت بر سر نفوذ عوامل فرامنطقه ای ……………………………………………………………………………………52
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………54
فصل دوم : بحران سوریه؛ علل و بررسی
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-1- مرحله پیش از بحران (بررسی الگوهای تعارض جامعه) …………………………………………………………………55
2-1-1- بررسی جامعه شناسی سوریه ………………………………………………………………………………………………..56
2-1-2- روند نظام سیاسی سوریه …………………………………………………………………………………………………….58
2-1-2-1- روند استقلال سوریه ………………………………………………………………………………………………………58
2-1-2-2- بررسی ساختار سیاسی سوریه ………………………………………………………………………………………….59
2-1-2-3- سیاست خارجی سوریه …………………………………………………………………………………………………..60
2-2- مرحله تکوین تعارضات جامعه ………………………………………………………………………………………………..62
2-2-1- فساد اداری حکومت سوریه ……………………………..
..
……………………………………………………………….67
2-2-2- غیر دموکراتیک بودن دولت سوریه ……………………………………………………………………………………..67
2-2-3- موروثی بودن حکومت سوریه ……………………………………………………………………………………………..68
2-3- مرحله آغاز بحران (برونداد تعارضات) ……………………………………………………………………………………..69
2-3-1- عوامل دخیل در تشدید بحران سوریه …………………………………………………………………………………..72
2-3-1-1- عوامل داخلی ……………………………………………………………………………………………………………….74
2 -3-1-2- عوامل منطقه ای …………………………………………………………………………………………………………..81
2-3-1-3- عوامل فرامنطقه ای ………………………………………………………………………………………………………..92
2-3-2 -اقدامات دولت سوریه و در قبال ناآرامی های کشور ………………………………………………………………..99
1-3-3- اقدامات سازمان ملل در قبال نا آرامی های سوریه………………………………………………………………….100
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………102
فصل سوم:بازخورد بحران سوریه بر رقابت های منطقه ای ایران و عربستان
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….103
3-1- تاثیر بحران سوریه بر افزایش سطح و الگوی مناقشه دو کشور ……………………………………………………..103
3-1-1- تاثیر بحران بر سطح روابط سیاسی دو کشور…………………………………………………………………………104
3-1-2- تاثیر بحران بر سطح روابط اقتصادی دو کشور ……………………………………………………………………..106
3-1-3- تاثیر بحران بر سطح روابط ژئوپلتیک دو کشور …………………………………………………………………….108
3-1-4- تاثیر بحران بر سطح روابط حقوقی دو کشور ………………………………………………………………………..109
3-2- تاثیر بحران سوریه بر افزایش اختلاف شیعه و سنی دو کشور ………………………………………………………111
3-3- تاثیر بحران بر افزایش حمایت دو کشور از گروه های همفکر خود در سوریه ………………………………..112
3-4- تاثیر بحران بر نفوذ عوامل فرامنطقه ای